Chuyển đến nội dung chính

An toàn & chuẩn bị khẩn cấp

Liên hệ với Animal Control

Để báo cáo trường hợp khẩn cấp liên quan đến động vật, bạn có thể gọi (267) 385-3800 24 giờ một ngày.

Để báo cáo vi phạm hoặc khiếu nại chăm sóc động vật không khẩn cấp, bạn có thể:

Đầu trang