Chuyển đến nội dung chính

Ô tô, bãi đậu xe & phương tiện giao thông

Tranh chấp vé camera tốc độ

Bạn có thể yêu cầu một phiên điều trần trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được vé máy ảnh tốc độ của bạn. Vé camera tốc độ không phải là vé bạn nhận được như một phần của điểm dừng giao thông. Nó được gửi cho bạn trong thư.

Nếu bạn không thanh toán hoặc yêu cầu điều trần trong vòng 30 ngày kể từ ngày Thông báo Vi phạm, bạn sẽ mất quyền điều trần và các hình phạt bổ sung sẽ được thêm vào tiền phạt ban đầu của bạn.

Nếu bạn muốn yêu cầu một phiên điều trần trong vòng 30 ngày kể từ ngày Thông báo Vi phạm, bạn có hai lựa chọn.

Bằng thư

Điền vào Mẫu Yêu cầu Điều trần đính kèm với Thông báo Vi phạm của bạn và gửi qua đường bưu điện đến:

Cơ quan đỗ xe Philadelphia
Speed Camera Enforcement
PO Box 351131
Seattle, WA 98124-5131

Bằng điện thoại

Gọi (866) 790-4111 để nói chuyện với đại diện dịch vụ khách hàng.

Nội dung liên quan

Đầu trang