Chuyển đến nội dung chính

Bộ sưu tập doanh thu hàng tháng của Học khu FY 2023

Các báo cáo hàng tháng này liệt kê các khoản thu doanh thu của Bộ Doanh thu thay mặt cho Học Khu Philadelphia. Các báo cáo chia nhỏ các bộ sưu tập theo nguồn doanh thu cho năm tài chính 2023.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tháng 6 năm 2023 Bộ sưu tập doanh thu hàng tháng của trường PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Học khu thu thập vào tháng 6 năm 2023. 20 Tháng Hai, 2024
Tháng 5 năm 2023 Bộ sưu tập doanh thu hàng tháng của trường PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Học Khu thu thập vào tháng 5 năm 2023. 26 Tháng Sáu, 2023
Tháng 4 năm 2023 Bộ sưu tập doanh thu hàng tháng của trường PDF Doanh thu thuần hàng tháng do Học Khu thu thập vào tháng 4 năm 2023. 14 Tháng Sáu, 2023
Tháng 3 năm 2023 Bộ sưu tập doanh thu hàng tháng của trường PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Học Khu thu thập vào tháng 3 năm 2023. 8 Tháng Năm, 2023
Tháng 2 năm 2023 Bộ sưu tập doanh thu hàng tháng của trường PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Học Khu thu thập vào tháng 2 năm 2023. 30 Tháng Ba, 2023
Tháng 1 năm 2023 Bộ sưu tập doanh thu hàng tháng của trường PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Học Khu thu thập vào tháng 1 năm 2023. 7 Tháng Ba, 2023
Tháng 12 năm 2022 Thu doanh thu hàng tháng của trường PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Học khu thu thập vào tháng 12 năm 2022 23 Tháng Hai, 2023
Tháng 11 năm 2022 Thu doanh thu hàng tháng của trường PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Học khu thu thập vào tháng 11 năm 2022 Tháng Mười Hai 16, 2022
Tháng 10 năm 2022 Thu doanh thu hàng tháng của trường PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Học khu thu thập vào tháng 10 năm 2022 Tháng Mười Một 29, 2022
Tháng 9 năm 2022 Thu doanh thu hàng tháng của trường PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Học khu thu thập vào tháng 9 năm 2022 Tháng Mười Một 9, 2022
Tháng 8 năm 2022 Bộ sưu tập doanh thu hàng tháng của trường PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Học khu thu thập vào tháng 8 năm 2022 Tháng Mười 4, 2022
Tháng 7 năm 2022 Thu doanh thu hàng tháng của trường PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Học khu thu thập vào tháng 7 năm 2022 Tháng Mười 4, 2022
Lên trên