Chuyển đến nội dung chính

Thông tin cho chủ sở hữu tài sản

Tìm hiểu về chỉ định lịch sử, tác dụng của nó và ý nghĩa của nó đối với chủ sở hữu bất động sản.

Chỉ định lịch sử ở Philadelphia

Làm thế nào tôi có thể tìm hiểu xem Ủy ban Lịch sử Philadelphia đã chỉ định tài sản của tôi chưa?

Thêm +

Tài sản của tôi được chỉ định. Điều này có nghĩa là gì?

Thêm +

Nghĩa vụ của tôi theo pháp lệnh bảo tồn lịch sử là gì?

Thêm +

Lợi ích và tác dụng của việc chỉ định

Tại sao tôi muốn tài sản của mình được chỉ định là lịch sử?

Thêm +

Việc chỉ định lịch sử có ảnh hưởng đến việc thẩm định, lượng định, đánh giá của tôi không?

Thêm +

Thay đổi tài sản lịch sử

Việc chỉ định lịch sử sẽ ngăn chặn tất cả các thay đổi và xây dựng mới?

Thêm +

Tôi có bị buộc phải khôi phục tài sản của mình nếu nó được chỉ định không?

Thêm +

Ủy ban Lịch sử có bắt tôi làm việc cho tòa nhà của mình nếu nó bị hư hỏng không?

Thêm +

Điều gì sẽ xảy ra nếu Ủy ban Lịch sử yêu cầu tôi làm điều gì đó mà tôi không đủ khả năng?

Thêm +

Sử dụng và bán tài sản lịch sử

Ủy ban Lịch sử có quy định việc sử dụng các tòa nhà không?

Thêm +

Tôi sắp bán tài sản của mình. Tôi có nên nói với chủ sở hữu mới rằng nó được chỉ định?

Thêm +
Lên trên