Chuyển đến nội dung chính

Chỉ định lịch sử

Thông qua chỉ định lịch sử, Ủy ban Lịch sử Philadelphia công nhận và bảo vệ các tài sản lịch sử.

Philadelphia Register of Historic Places

Sổ đăng ký Địa điểm Lịch sử Philadelphia là một bản kiểm kê các tài nguyên lịch sử đã được chỉ định bởi Ủy ban Lịch sử. Để được xem xét đăng ký, một tài sản phải đáp ứng các tiêu chí nhất định để chỉ định.


Các quận lịch sử

Các khu lịch sử là bộ sưu tập các tài nguyên lịch sử được liên kết bởi một địa điểm hoặc chủ đề. Ủy ban Lịch sử thu thập thông tin về các quận này, bao gồm:

  • Những câu chuyện mô tả tầm quan trọng của chúng.
  • Kiểm kê tài nguyên trong ranh giới của chúng.
  • Bản đồ.
  • Hướng dẫn sử dụng cho chủ sở hữu tài sản.
  • Các tài liệu khác, chẳng hạn như pháp lệnh.

Thông tin cho chủ sở hữu tài sản

Chủ sở hữu các tài sản lịch sử có nghĩa vụ nhất định theo pháp lệnh bảo tồn lịch sử. Bạn phải:

  • Nhận được sự phê duyệt của Ủy ban Lịch sử trước khi bạn làm việc trên tài sản.
  • Thực hiện theo các điều khoản phê duyệt của ủy ban.
  • Giữ tài sản của bạn trong tình trạng tốt.

Nếu bạn sở hữu một tài sản lịch sử, bạn có thể tìm hiểu về ý nghĩa của việc chỉ định đối với bạn.

Lên trên