Chuyển đến nội dung chính

Các quận lịch sử Philadelphia

Các quận lịch sử

Một khu lịch sử là một tập hợp các tài nguyên lịch sử được liên kết bởi một địa điểm hoặc chủ đề. Tại Philadelphia, các quận này được đề cử vào S ổ đăng ký Địa điểm Lịch sử Philadelphia. Trong quá trình này, thông tin được thu thập về huyện. Nó thường bao gồm:

  • Một câu chuyện mô tả ý nghĩa lịch sử của quận.
  • Một bản kiểm kê các tài nguyên trong ranh giới của nó.
  • Một bản đồ ranh giới.

Đối với một số quận, hướng dẫn sử dụng cho chủ sở hữu tài sản và các tài liệu khác cũng có sẵn.


Lên trên