Chuyển đến nội dung chính

Đánh giá dự án

Cách đánh giá dự án hoạt động

Nếu bạn muốn làm việc với một tài sản nằm trong S ổ đăng ký Địa điểm Lịch sử Philadelphia, bạn cần có sự phê duyệt của Ủy ban Lịch sử Philadelphia. Quá trình này được gọi là đánh giá dự án hoặc thiết kế.

Hầu hết các đánh giá đều liên quan đến những thay đổi đối với ngoại thất của khách sạn. Ủy ban chỉ có quyền hạn đối với nội thất tòa nhà xuất hiện trên sổ đăng ký.

Nhân viên ủy ban thường có thể phê duyệt đơn xin giấy phép xây dựng của bạn. Tuy nhiên, phạm vi công việc đôi khi có thể vượt quá thẩm quyền của họ để phê duyệt. Trong trường hợp đó, họ sẽ giới thiệu dự án của bạn đến Ủy ban Kiến trúc và Ủy ban Lịch sử để họ xem xét.

Tìm hiểu về các cuộc họp công khai của ủy ban và các ứng dụng hiện đang được xem xét.


Đầu trang