Chuyển đến nội dung chính

An toàn & chuẩn bị khẩn cấp

Mã màu xanh

Thành phố kích hoạt Code Blue khi chúng tôi mong đợi điều kiện rất lạnh. Điều này bao gồm:

  • Khi có lượng mưa và nhiệt độ là 32 độ F hoặc thấp hơn.
  • Khi cảm thấy gần hoặc dưới 20 độ do gió lạnh.

Trong Code Blue, Thành phố thực hiện các biện pháp đặc biệt để giữ an toàn cho những người vô gia cư. Các biện pháp này bao gồm:

  • Tiếp cận 24 giờ để tìm những người vô gia cư và vận chuyển họ đến không gian trong nhà an toàn.
  • Giường trú ẩn bổ sung.
  • Cho phép những người vô gia cư ở trong nhà khẩn cấp suốt cả ngày.

Nếu bạn thấy một người dường như vô gia cư ngoài trời trong Code Blue, hãy gọi đường dây nóng tiếp cận người vô gia cư của Thành phố theo số (215) 232-1984.

Lên trên