Chuyển đến nội dung chính

PlayItSafePhl

Sức khỏe & an toàn

Sức khỏe và an toàn luôn được đặt lên hàng đầu, bây giờ hơn bao giờ hết. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc để giữ an toàn cho trẻ em và gia đình và cộng đồng của chúng ta khỏe mạnh.


An toàn và hỗ trợ cộng đồng

Giảm bạo lực súng

Giống như nhiều thành phố lớn khác, Philadelphia đã trải qua sự gia tăng bạo lực súng đạn trong năm qua. Thành phố cam kết giảm tỷ lệ bạo lực súng thông qua các biện pháp can thiệp và chiến lược dựa trên dữ liệu nhằm giải quyết các yếu tố cơ bản góp phần gây ra bạo lực súng đạn trong cộng đồng của chúng ta.

Để tìm hiểu thêm về công việc của Thành phố nhằm tạo ra các cộng đồng an toàn hơn và tìm các nguồn lực cộng đồng, hãy truy cập Văn phòng Chính sách và Sáng kiến Chiến lược về Tư pháp Hình sự và An toàn Công cộng (CJPS).


Hỗ trợ khủng hoảng opioid

Thành phố có thể giúp kết nối mọi người với điều trị và hỗ trợ. Tìm hiểu làm thế nào để tìm điều trị ở Philadelphia.


Hướng dẫn COVID-19

Điều quan trọng là chúng ta phải làm việc cùng nhau trong mùa hè này để chống lại sự lây lan của COVID-19 bằng cách tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn, đeo khẩu trang và tiêm chủng.

Đầu trang