Ale nan kontni prensipal la

PlayitSafephl

Sante ak sekirite

Healthy ak sekirite toujou vini an premye, kounye a plis pase tout tan. Ann travay ansanm pou kenbe timoun ak fanmi yo an sekirite ak kominote nou yo an sante.


Kominote sekirite ak sipò

Redui vyolans zam

Tankou anpil lòt gwo vil yo, Philadelphia te fè eksperyans yon ogmantasyon nan vyolans zam nan ane ki sot pase a. Vil la angaje pou diminye pousantaj vyolans zam nan entèvansyon done ki enfòme ak estrateji ki adrese faktè ki kache ki kontribye nan vyolans zam nan kominote nou yo.

Pou aprann plis sou travay Vil la pou kreye kominote ki pi an sekirite, epi jwenn resous kominotè, vizite Biwo Règleman ak Inisyativ Estratejik pou Jistis Kriminèl ak Sekirite Piblik (CJPS).


Opioid sipò kriz

Vil la ka ede konekte moun ki gen tretman ak sipò. Aprann kijan pou jwenn tretman nan Philadelphia.


COVID-19 konsèy

Li enpòtan pou nou travay ansanm ete sa a pou konbat pwopagasyon COVID-19 pa swiv prekosyon sekirite, mete mask, ak pran vaksen an.

Top