Ale nan kontni prensipal la

PlayitSafephl

Pou timoun

Vil Philadelphia ak patnè yo angaje nan bay aktivite plezi, san danje, ak anrichisan pou timoun yo ak fanmi yo. Soti nan kan nan ete a rive nan pwogram apre lekòl pandan ane lekòl la, gen aktivite pandan tout ane a pou angaje ak enspire!


Lokalizatè pwogram apre lekòl ak ete

Tan Out-of-School (OST) se tan ke yon timoun oswa jèn depanse nan pwogram apre lekòl oswa ete. Nan Philadelphia, pwogram OST yo bay pou jèn moun nan klas Pre-K jiska 12.

Pwogram yo disponib nan tout vil la. Gen yon varyete de aktivite yo chwazi nan, ki gen ladan:

  • Kreyatif ak pèfòmans Arts
  • Atletik
  • Syans, Teknoloji, Jeni ak Matematik (STEM)

Jwenn pwogram OST
Swen pou timoun

Sant Resous Aprantisaj Bonè Filadèlfi a (ELRC) ka ede w jwenn bon kalite gadri timoun epi aplike pou sipò finansye pou peye pou gadri timoun. Pou aprann plis, ale sou sitwèb ELRC oswa rele 1 (888) 461-KIDS (888-461-5437).


Aprantisaj Virtual

PHLConnecteded

Si ou se yon fanmi pre-K—12 kalifye ki bezwen aksè entènèt serye, ou ka jwenn konekte ak entènèt gratis nan PHLConnected. Pou aprann plis epi enskri pou pwogram nan, rele 2-1-1. Pou sèvis lang, peze 8.

Top