Chuyển đến nội dung chính

Ngôn ngữ truy cập thẻ, tiếp cận

Văn phòng các vấn đề nhập cư (OIA) có thể cung cấp các phiên bản in của các thẻ này. Vui lòng liên hệ với OIA tại OIA@phila.gov để yêu cầu thẻ truy cập, tiếp cận ngôn ngữ.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Ngôn ngữ truy cập thẻ, tiếp cận (Amharic) PDF Thẻ này giúp bạn truy cập các dịch vụ của Thành phố ở Amharic. Tháng Chín 19, 2019
Ngôn ngữ truy cập thẻ, tiếp cận (Bengali) PDF Thẻ này giúp bạn truy cập các dịch vụ của Thành phố bằng tiếng Bengali. Tháng Chín 19, 2019
Ngôn ngữ truy cập thẻ, tiếp cận (Miến Điện) PDF Thẻ này giúp bạn truy cập, tiếp cận các dịch vụ của Thành phố ở Miến Điện. Tháng Chín 19, 2019
Ngôn ngữ truy cập thẻ, tiếp cận (Karen) PDF Thẻ này giúp bạn truy cập các dịch vụ của Thành phố ở Karen. Tháng Mười 4, 2019
Ngôn ngữ truy cập thẻ, tiếp cận (tiếng Hàn) PDF Trang này giúp bạn truy cập, tiếp cận các dịch vụ của Thành phố bằng tiếng Hàn. Tháng Mười 4, 2019
Ngôn ngữ truy cập thẻ, tiếp cận (Tiếng Lào) PDF Thẻ này giúp bạn truy cập, tiếp cận các dịch vụ của Thành phố tại Lào. Tháng Chín 19, 2019
Ngôn ngữ truy cập thẻ, tiếp cận (tiếng Ba Lan) PDF Thẻ này giúp bạn truy cập các dịch vụ của Thành phố bằng tiếng Ba Lan. Tháng Mười 4, 2019
Ngôn ngữ truy cập thẻ, tiếp cận (Tagalog) PDF Thẻ này giúp bạn truy cập các dịch vụ của Thành phố bằng tiếng Tagalog. Tháng Chín 19, 2019
Thẻ truy cập ngôn ngữ (Uzbekistan) PDF Thẻ này giúp bạn truy cập các dịch vụ của Thành phố ở Uzbekistan. Tháng Mười Hai 29, 2021
Thẻ truy cập ngôn ngữ (Ukrianian) PDF Thẻ này giúp bạn truy cập các dịch vụ của Thành phố ở Ukrianian. Tháng Mười Hai 29, 2021
Thẻ truy cập ngôn ngữ (tiếng Thổ Nhĩ Kỳ) PDF Thẻ này giúp bạn truy cập các dịch vụ của Thành phố bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng Mười Hai 29, 2021
Thẻ Truy cập Ngôn ngữ (Tiếng Indonesia) PDF Thẻ này giúp bạn truy cập các dịch vụ của Thành phố bằng tiếng Indonesia. Tháng Mười Hai 29, 2021
Thẻ truy cập ngôn ngữ (tiếng Ý) PDF Thẻ này giúp bạn truy cập các dịch vụ của Thành phố bằng tiếng Ý. Tháng Mười Hai 29, 2021
Thẻ Truy cập Ngôn ngữ (Tiếng Khmer) PDF Thẻ này giúp bạn truy cập, tiếp cận các dịch vụ của Thành phố bằng tiếng Khmer. Tháng Mười Hai 29, 2021
Thẻ Truy cập Ngôn ngữ (Tiếng Pashto) PDF Thẻ này giúp bạn truy cập các dịch vụ của Thành phố ở Pashto. Tháng Mười Hai 29, 2021
Thẻ truy cập ngôn ngữ (Dari) PDF Thẻ này giúp bạn truy cập các dịch vụ của Thành phố ở Dari. Tháng Mười Hai 29, 2021
Thẻ Truy cập Ngôn ngữ (Tiếng Urdu) PDF Thẻ này giúp bạn truy cập các dịch vụ của Thành phố bằng tiếng Urdu. Tháng Mười Hai 31, 2021
Thẻ Truy cập Ngôn ngữ (Tiếng Nepal) PDF Thẻ này giúp bạn truy cập, tiếp cận các dịch vụ của Thành phố ở Nepal. Tháng Mười Hai 31, 2021
Ngôn ngữ truy cập thẻ, tiếp cận (tiếng Ả Rập) PDF Thẻ này giúp bạn truy cập các dịch vụ của Thành phố bằng tiếng Ả Rập. Thiết kế năm 2022. 2 Tháng Tám, 2023
Ngôn ngữ truy cập thẻ, tiếp cận (tiếng Quảng Đông) PDF Thẻ này giúp bạn truy cập các dịch vụ của Thành phố bằng tiếng Quảng Đông. Thiết kế năm 2022. 2 Tháng Tám, 2023
Ngôn ngữ truy cập thẻ, tiếp cận (tiếng Pháp) PDF Thẻ này giúp bạn truy cập các dịch vụ của Thành phố bằng tiếng Pháp. Thiết kế năm 2022. 2 Tháng Tám, 2023
Ngôn ngữ truy cập thẻ, tiếp cận (Haiti Creole) PDF Thẻ này giúp bạn truy cập các dịch vụ của Thành phố ở Haiti Creole. Thiết kế năm 2022. 2 Tháng Tám, 2023
Ngôn ngữ truy cập thẻ, tiếp cận (tiếng Quan Thoại) PDF Thẻ này giúp bạn truy cập các dịch vụ của Thành phố bằng tiếng Quan Thoại. Thiết kế năm 2022. 2 Tháng Tám, 2023
Ngôn ngữ truy cập thẻ, tiếp cận (tiếng Bồ Đào Nha) PDF Thẻ này giúp bạn truy cập các dịch vụ của Thành phố bằng tiếng Bồ Đào Nha. Thiết kế năm 2022. 2 Tháng Tám, 2023
Ngôn ngữ truy cập thẻ, tiếp cận (tiếng Nga) PDF Thẻ này giúp bạn truy cập các dịch vụ của Thành phố bằng tiếng Nga. Thiết kế năm 2022. 2 Tháng Tám, 2023
Ngôn ngữ truy cập thẻ, tiếp cận (tiếng Tây Ban Nha) PDF Thẻ này giúp bạn truy cập các dịch vụ của Thành phố bằng tiếng Tây Ban Nha. Thiết kế năm 2022. 2 Tháng Tám, 2023
Ngôn ngữ truy cập thẻ, tiếp cận (Swahili) PDF Thẻ này giúp bạn truy cập các dịch vụ của Thành phố ở Kiswahili. Thiết kế năm 2022. 2 Tháng Tám, 2023
Ngôn ngữ truy cập thẻ, tiếp cận (tiếng Việt) PDF Thẻ này giúp bạn truy cập, tiếp cận các dịch vụ của Thành phố bằng tiếng Việt. Thiết kế 2022. 2 Tháng Tám, 2023
Đầu trang