Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo tuyển dụng nguồn đầu tiên

Tuân thủ chính sách Việc làm Nguồn đầu tiên, Bộ Thương mại công bố báo cáo hàng quý. Các báo cáo này cung cấp thông tin về những người thụ hưởng được bao phủ bởi luật Nguồn đầu tiên.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Báo cáo nguồn đầu tiên năm 2016 Quý 1 PDF Báo cáo về hai đối tượng thụ hưởng trong Chính sách việc làm nguồn đầu tiên trong quý đầu tiên của năm 2016 Tháng Bảy 11, 2018
Báo cáo nguồn đầu tiên năm 2016 Quý 2 PDF Báo cáo về bốn người thụ hưởng được bảo hiểm bởi Chính sách việc làm nguồn đầu tiên cho quý II năm 2016 Tháng Bảy 11, 2018
Báo cáo nguồn đầu tiên Quý 3 năm 2016 PDF Báo cáo về bốn người thụ hưởng trong Chính sách việc làm nguồn đầu tiên cho quý 3 năm 2016 Tháng Bảy 11, 2018
Báo cáo nguồn đầu tiên quý 4 năm 2016 PDF Báo cáo về bốn người thụ hưởng trong Chính sách việc làm nguồn đầu tiên cho quý IV năm 2016 Tháng Bảy 11, 2018
Báo cáo nguồn đầu tiên năm 2017 Quý 1 PDF Báo cáo về bốn người thụ hưởng trong Chính sách việc làm nguồn đầu tiên trong quý đầu tiên của năm 2017 Tháng Bảy 11, 2018
Báo cáo nguồn đầu tiên quý 2 năm 2017 PDF Báo cáo về bốn người thụ hưởng được bảo hiểm bởi Chính sách việc làm nguồn đầu tiên cho quý II năm 2017 Tháng Bảy 11, 2018
Báo cáo nguồn đầu tiên quý 3 năm 2017 PDF Báo cáo về bốn người thụ hưởng được bảo hiểm bởi Chính sách việc làm nguồn đầu tiên cho quý 3 năm 2017 Tháng Bảy 11, 2018
Báo cáo việc làm nguồn đầu tiên quý 4 năm 2017 PDF Báo cáo về bốn người thụ hưởng được bảo hiểm bởi Chính sách việc làm nguồn đầu tiên cho quý IV năm 2017 Tháng Tám 10, 2018
Báo cáo nguồn đầu tiên quý 1 năm 2018 PDF Báo cáo về bốn người thụ hưởng trong Chính sách việc làm nguồn đầu tiên trong quý đầu tiên của năm 2018 Tháng Bảy 11, 2018
Báo cáo nguồn đầu tiên quý 2 năm 2018 PDF Báo cáo về bốn người thụ hưởng được bảo hiểm bởi Chính sách việc làm nguồn đầu tiên cho quý II năm 2018 Tháng Mười Một 8, 2018
Báo cáo nguồn đầu tiên quý 3 năm 2018 PDF Báo cáo về bốn người thụ hưởng được bảo hiểm bởi Chính sách việc làm nguồn đầu tiên cho quý 3 năm 2018 Tháng Mười Một 8, 2018
Báo cáo nguồn đầu tiên quý 4 năm 2018 PDF Báo cáo về bốn người thụ hưởng được bảo hiểm bởi Chính sách việc làm nguồn đầu tiên cho quý IV năm 2018 Ngày 31 tháng 1 năm 2019
Báo cáo nguồn đầu tiên 2019 Quý 1 PDF Báo cáo về những người thụ hưởng được bảo hiểm bởi Chính sách việc làm nguồn đầu tiên cho quý đầu tiên của năm 2019. 2 Tháng Năm, 2019
Báo cáo nguồn đầu tiên Quý 2 năm 2019 PDF Báo cáo về những người thụ hưởng được bảo hiểm bởi Chính sách việc làm nguồn đầu tiên cho quý II năm 2019. Tháng Bảy 31, 2019
Báo cáo nguồn đầu tiên Quý 3 năm 2019 PDF Báo cáo về những người thụ hưởng được bảo hiểm bởi Chính sách việc làm nguồn đầu tiên cho quý 3 năm 2019. Tháng Mười Một 4, 2019
Báo cáo nguồn đầu tiên Quý 4 năm 2019 PDF Báo cáo về những người thụ hưởng được bảo hiểm bởi Chính sách việc làm nguồn đầu tiên cho quý IV năm 2019. Tháng Hai 6, 2020
Báo cáo nguồn đầu tiên năm 2020 Quý 1 PDF Báo cáo về những người thụ hưởng được bảo hiểm bởi Chính sách Việc làm Nguồn đầu tiên cho quý đầu tiên của năm 2020. Tháng Sáu 3, 2020
Báo cáo nguồn đầu tiên năm 2020 Quý 2 PDF Báo cáo về những người thụ hưởng được bảo hiểm bởi Chính sách Việc làm Nguồn đầu tiên cho quý II năm 2020. Tháng Chín 25, 2020
Báo cáo nguồn đầu tiên năm 2020 Quý 3 PDF Báo cáo về những người thụ hưởng được bảo hiểm bởi Chính sách Việc làm Nguồn đầu tiên cho quý 3 năm 2020. Tháng Mười 30, 2020
Báo cáo nguồn đầu tiên quý 4 năm 2020 PDF Báo cáo về những người thụ hưởng được bảo hiểm bởi Chính sách Việc làm Nguồn đầu tiên cho quý IV năm 2020. Tháng Hai 12, 2021
Báo cáo nguồn đầu tiên năm 2021 Quý 1 PDF Báo cáo về những người thụ hưởng được bảo hiểm bởi Chính sách Việc làm Nguồn đầu tiên cho quý đầu tiên của năm 2021. Tháng Năm 11, 2021
Báo cáo nguồn đầu tiên quý 2 năm 2021 PDF Báo cáo về những người thụ hưởng được bảo hiểm bởi Chính sách Việc làm Nguồn đầu tiên cho quý II năm 2021. Tháng Tám 5, 2021
Báo cáo nguồn đầu tiên quý 3 năm 2021 PDF Báo cáo về những người thụ hưởng được bảo hiểm bởi Chính sách Việc làm Nguồn đầu tiên cho quý 3 năm 2021. Tháng Hai 18, 2022
Báo cáo nguồn đầu tiên quý 4 năm 2021 PDF Báo cáo về những người thụ hưởng được bảo hiểm bởi Chính sách Việc làm Nguồn đầu tiên cho quý IV năm 2021. Tháng Hai 15, 2022
Báo cáo nguồn đầu tiên năm 2022 Quý 1 PDF Báo cáo về những người thụ hưởng được bảo hiểm bởi Chính sách Việc làm Nguồn đầu tiên cho quý đầu tiên của năm 2022. 10 Tháng Năm, 2022
Báo cáo nguồn đầu tiên năm 2022 Quý 2 PDF Báo cáo về những người thụ hưởng được bảo hiểm bởi Chính sách việc làm nguồn đầu tiên cho quý II năm 2022. Tháng Chín 7, 2022
Báo cáo nguồn đầu tiên năm 2022 Quý 3 PDF Báo cáo về những người thụ hưởng được bảo hiểm bởi Chính sách Việc làm Nguồn đầu tiên cho quý 3 năm 2022. Tháng Mười Một 29, 2022
Báo cáo nguồn đầu tiên năm 2022 Quý 4 PDF Báo cáo về những người thụ hưởng được bảo hiểm bởi Chính sách Việc làm Nguồn đầu tiên cho quý IV năm 2022. 16 Tháng Hai, 2023
Lên trên