Chuyển đến nội dung chính

Chính sách việc làm của First Source

Chính sách Việc làm Nguồn đầu tiên được tạo ra vào tháng 1 năm 2012 để hỗ trợ các mục tiêu tăng thiểu số, phụ nữ và đại diện kinh doanh do người khuyết tật sở hữu trong các hợp đồng của Thành phố.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Nguồn đầu tiên Chính sách việc làm PDF Chính sách liên quan đến luật Nguồn đầu tiên. Chính sách First Source Jobs đã được thông qua vào năm 2012. Tháng Bảy 31, 2018
Lên trên