Chuyển đến nội dung chính

Người tố giác

Tổng quan về chính sách của Thành phố

Nếu bạn là nhân viên hoặc nhà thầu của Thành phố báo cáo hành vi sai trái, bạn được bảo vệ khỏi bị trả thù. Trả thù là một hành động tiêu cực được thực hiện đối với một nhân viên do kết quả trực tiếp của việc nộp báo cáo tố giác. Điều này có thể bao gồm:

  • Sa thải.
  • Đình chỉ.
  • Phân công lại.
  • Các hành động tiêu cực khác.

Nếu bạn tin rằng bạn đang bị trả thù sau khi nộp báo cáo cho Văn phòng Tổng Thanh tra (OIG), hãy liên hệ với OIG ngay lập tức tại oig@phila.gov hoặc (215) 686-1770.


Lệnh điều hành Whistleblower

Người tố giác được bảo vệ thông qua Lệnh hành pháp 9-17.


Lên trên