Chuyển đến nội dung chính

Việc làm & ký hợp đồng

Việc làm

Văn phòng Tổng Thanh tra (OIG) cung cấp cơ hội cho các nhà phân tích, kiểm toán viên, điều tra viên và nhân viên hành chính và hỗ trợ. Bạn có thể nộp đơn xin việc và thực tập với Thành phố Philadelphia bằng cách sử dụng bảng việc làm trực tuyến.

Khám phá việc làm với OIG


Cơ hội ký hợp đồng

Bạn có thể sử dụng Contracts Hub để tìm kiếm nhiều trang web mua sắm cho các cơ hội hợp đồng mới.

Truy cập Contracts Hub

Lên trên