Chuyển đến nội dung chính

Các quy tắc và quy định

Người dân và doanh nghiệp phải tuân theo các quy tắc và quy định cụ thể của Sở Đường phố. Truy cập phần tiêu chuẩn và hướng dẫn của chúng tôi để biết thông tin về quyền ưu tiên và các tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế và xây dựng.


Quy tắc tái chế và thùng rác dân cư

Đọc các quy tắc về thùng rác và tái chế để biết thông tin về:

  • Đủ điều kiện thu tiền.
  • Tách vật liệu cho bộ sưu tập.
  • Các mặt hàng không được chấp nhận cho bộ sưu tập lề đường.
  • Container và giới hạn hàng tuần.
  • Lịch thu thập.

Quy tắc tuyết

Thành phố thực thi các quy tắc để loại bỏ tuyết khỏi vỉa hè và dọn sạch các tuyến đường khẩn cấp tuyết.

Tìm hiểu về các quy tắc này cho các sự kiện tuyết.


Các quy tắc và quy định của Pedicab

Lên trên