Chuyển đến nội dung chính

Cấm phố

Bộ Đường phố cấp giấy phép đóng cửa đường phố tạm thời và không có khu vực đậu xe.

Lên trên