Chuyển đến nội dung chính

Giới thiệu

Lãnh đạo

Liên hệ với các thành viên của nhóm lãnh đạo Department of Streets. Tìm hiểu thêm

Các bộ phận

Đọc về các bộ phận và đơn vị tại Sở Đường phố. Tìm hiểu thêm

Hội đồng quản trị và ủy ban

Thông tin về Ban Khảo sát và Ủy ban Tư vấn Tái chế và Chất thải Rắn. Tìm hiểu thêm

Việc làm

Tham gia nhóm của chúng tôi và giúp giữ cho Philadelphia sạch sẽ, an toàn và kết nối. Tìm hiểu thêm

Các quy tắc và quy định

Các quy tắc và quy định cụ thể cho Sở Đường phố. Tìm hiểu thêm

Liên hệ

Tìm hiểu làm thế nào để đến được Sở Đường phố. Tìm hiểu thêm
Lên trên