Chuyển đến nội dung chính

Tài nguyên bảo vệ người lao động — Tiếng Hàn

대이이이

  • 유급 병가 위반 신고
  • 임금 착취 위반 신고
  • 주차 직원 부당해고 신고
  • 공정 근무시간 위반 신고
  • 가사 노동자 권리 법안 위반 신고
  • 보복 위반으로부터 코로나19 보호 신고

저희는 신고 처리 과정에서 생기는 모든 종류의 업무를 처리합니다. 언제든지 신고를 취하하실 수 있습니다.

이이이이

:

언어 지원이 제공됩니다.

:

문자 메시지, 지불 영수증, 근무 일정 사진과 같은 고용주와의 모든 통신 내용을 보관하여 자신을 보호하십시오.

:

Documents

Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Tờ rơi năm luật PDF Tháng Mười Một 9, 2020
T ờ rơi trả đũa COVID-19 PDF 이19 Tháng Mười Một 9, 2020
T ờ rơi bảo vệ người lao động COVID-19 PDF 이 , Tháng Mười Một 9, 2020
T ờ rơi Tuyên ngôn Nhân quyền của Người giúp việc giúp việc gia đình PDF 이대이이 Tháng Mười Một 9, 2020
Đầu trang