Chuyển đến nội dung chính

Tài nguyên bảo vệ người lao động - Haiti Creole

Misyon nou se pou avanse ak fè respekte lwa pwoteksyon travayè atravè aplikasyon lwa ak sansibilizasyon avèk yon angajman pou pwomouvwa sekirite ekonomik ak jistis rasyal. Biwo Avantaj ak Konfòmite Avèk Salè a asire li moun k ap travay nan vil la kapab:

  • Pote plent pou on vyolasyon konje peye
  • Pote plent pou on vyolasyon vòl salè
  • Pote plent pou on anplwaye pakin yo revoke với fason enjis
  • Pote plent pou vyolasyon semè travay jis la
  • Pote plent pou vyolasyon deklarasyon dwa travayè domestik la
  • Pote plent pou vyolasyon pwoteksyon mông revanch pou COVID-19

Biwo ou jere tout entèraksyon padan pwosesis plent la. Ou ka anile plent ou a nenpòt ki le.

Ou pa bezwen montre pyès idantite oswa otorizasyon travay ou pou depoze yon plent. Rele 215.686.0802 pou depoze yon plent nan telefòn nan nenpòt ki lang.

Li ilegal pou patwon pran revanch kont anplwaye yo, kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon.

Kontakte nou:

Nou ka ede ou nan lang ou.

Anplwaye yo:

Depoze yon plent oswa poze kesyon lè ou kontakte Biwo Avantaj ak Konfòmite Avèk Salè a. Pwoteje tèt ou lè ou kenbe tout kominikasyon ak patwon ou tankou mesaj tèks, resi peman, ak foto orè travay ou.

Patwon nói:

Mande pou ede w konfòm ou oswa poze kesyon lè ou kontakte Biwo Avantaj ak Konfòmite Avèk Salè a.

Paj sa a bay resous pou plis enfòmasyon konsènan lwa Biwo Travay Majistra a fè respekte.

Documents

Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Tờ rơi trả đũa COVID PDF Flayè sa a gen Detay konsènan Pwoteksyon kont Revanch pou cho COVID-19, egzanp revanch, ak kijan pou w depoze yon plent. Tháng Mười Một 9, 2020
T ờ rơi bảo vệ người lao động COVID-19 PDF Flayè in a dekri 3 lwa travay ki lye ak COVID-19 Maladi Konje Peye, Pwoteksyon kont Revanch pou COVID-19, và Semèn Travay Jis Tháng Mười Một 9, 2020
T ờ rơi Tuyên ngôn Nhân quyền của Người giúp việc giúp việc gia đình PDF Flayè sa a dekri Deklarasyon Dwa Travayè Domestik la ak kijan pou w depoze yon plent. Tháng Mười Một 9, 2020
Lên trên