Chuyển đến nội dung chính

Thùng rác, tái chế & bảo trì thành phố

Yêu cầu nhận rác cho một căn hộ hoặc co-op

Thành phố cung cấp dịch vụ thu gom rác và tái chế hàng tuần miễn phí cho các căn hộ và hợp tác xã, bất kể có bao nhiêu đơn vị trong tòa nhà. Bạn phải hoàn thành một đơn xin cho dịch vụ này. Để đăng ký, bạn có thể in đơn xin của riêng mình hoặc sử dụng biểu mẫu trực tuyến để yêu cầu Bộ Đường phố gửi thư cho bạn.

Tải xuống và in đơn xin giấy.

Khi bạn đã hoàn thành đơn xin của mình, hãy gửi nó đến:

Sở Đường phố, Phòng Vệ sinh
1401 John F. Kennedy Blvd., Suite 730
Philadelphia, PA 19102

Yêu cầu một đơn xin qua thư

Đầu trang