Chuyển đến nội dung chính

Thùng rác, tái chế & bảo trì thành phố

Nộp báo cáo chất thải thương mại

Chủ sở hữu bất động sản thương mại ở Philadelphia phải nộp Báo cáo Chất thải Thương mại mỗi năm. Những báo cáo này cung cấp cho Thành phố thông tin quan trọng về quản lý chất thải ở Philadelphia. Thông tin này giúp chúng tôi theo dõi tiến trình hướng tới mục tiêu Zero Waste của chúng tôi.

Ai

Nếu bạn là chủ sở hữu bất động sản, người quản lý tài sản hoặc người thuê duy nhất, bạn có trách nhiệm gửi Báo cáo Chất thải Thương mại cho tòa nhà của bạn hàng năm.

Các tổ chức có nhiều số Văn phòng Đánh giá Tài sản (OPA) chỉ nên gửi một biểu mẫu.

Yêu cầu

Bạn cần những điều sau đây để nộp báo cáo:

  • Số Văn phòng Đánh giá Tài sản (OPA) của bạn
    • Số này nằm trên phong bì bạn nhận được ban đầu từ OPA. Bạn có thể tra cứu nó bằng cách sử dụng ứng dụng Property.
  • Thông tin về dịch vụ vận chuyển chất thải của bạn
  • Thông tin liên lạc cho chủ sở hữu và người quản lý tài sản
  • Các loại vật liệu bạn tái chế và quyên góp.

Ở đâu và khi nào

Mẫu đơn phải được nộp hàng năm trước ngày 31 tháng 12.

Làm thế nào

1
Điền vào biểu mẫu Báo cáo Chất thải Thương mại trực tuyến.
2
Đăng công khai biểu mẫu.

In bản PDF của biểu mẫu của bạn sau khi gửi. Đăng nó ở một địa điểm công cộng nổi bật.

3
Phân phối các bản sao của mẫu cho nhân viên.
4
Hãy chắc chắn rằng việc tái chế dễ dàng và thùng rất phong phú.

Một thùng tái chế nên được ghép nối với mỗi thùng rác.

5
Cài đặt biển báo.

Đăng biển báo thích hợp, bao gồm hình ảnh của rác tái chế được phép, để nhân viên và khách hàng quen biết nơi và cách tái chế.

Đầu trang