Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn báo cáo chất thải thương mại

Các doanh nghiệp ở Philadelphia phải nộp Báo cáo Chất thải Thương mại mỗi năm. Hướng dẫn này cung cấp thông tin về các yêu cầu về chất thải thương mại và gửi Báo cáo Chất thải Thương mại.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Hướng dẫn Báo cáo Chất thải Thương mại PDF Hướng dẫn cho các doanh nghiệp Philadelphia về Báo cáo Chất thải Thương mại. Tháng Mười 14, 2020
Lên trên