Chuyển đến nội dung chính

Văn hóa & giải trí

Ghi danh vào một chương trình Công viên & Giải trí dành cho thanh thiếu niên

Nhiều hoạt động của Công viên & Giải trí Philadelphia yêu cầu phụ huynh hoặc người giám hộ điền vào và ký vào mẫu Đăng ký Người tham gia Thanh niên để tham gia.

Ai

Cha mẹ hoặc người giám hộ của thanh thiếu niên dưới 18 tuổi.

Ở đâu và khi nào

Một loạt các hoạt động yêu cầu một mẫu Đăng ký Người tham gia Thanh niên đã hoàn thành.

Làm thế nào

Thực hiện theo các bước sau:

1
Tải xuống mẫu Đăng ký Người tham gia Thanh niên.
2
Điền vào nó hoàn toàn.
3
Gửi lại nó, cùng với bất kỳ mẫu đăng ký nào khác, cho cơ sở Parks & Rec nơi thanh niên đang tham gia.

Biểu mẫu & hướng dẫn

Đầu trang