Chuyển đến nội dung chính

Chương trình Quản lý Lũ lụt

Tài nguyên

Tìm các nguồn lực chuẩn bị cho lũ lụt và phục hồi cho cư dân, chủ doanh nghiệp và nhà phát triển.

Chuyển đến các tài nguyên và dịch vụ cho:

Tài nguyên cho mọi người

Đây là những nguồn lực để giúp bạn chuẩn bị, ứng phó và phục hồi sau trận lụt. Cư dân, chủ doanh nghiệp và nhà phát triển có thể sử dụng các tài nguyên này.

Nếu cộng đồng của bạn đang thực hiện một dự án khả năng phục hồi lũ lụt hoặc quan tâm đến việc bắt đầu một dự án, hãy gửi email tới Elaine.Montes@phila.gov để tìm hiểu về các tài nguyên khác có sẵn để trợ giúp dự án của bạn.


Tài nguyên cho cư dân

Đây là những nguồn lực để giúp cư dân chuẩn bị, ứng phó và phục hồi sau trận lụt.

Các nguồn lực trên toàn thành phố được thiết kế cho cư dân trên khắp Philadelphia. Các nguồn lực dành riêng cho khu vực cũng có sẵn cho cư dân của một số khu dân cư dễ bị lũ lụt nhất của thành phố. Chúng tôi đang làm việc để tạo ra các nguồn lực tương tự cho các khu dân cư khác có nguy cơ lũ lụt.

Tài nguyên toàn thành phốTài nguyên dành cho chủ doanh nghiệp

Văn phòng Quản lý Khẩn cấp (OEM) có thể giúp các chủ doanh nghiệp học cách chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp và đưa các kế hoạch ứng phó khẩn cấp vào hành động.


Tài nguyên cho các nhà phát triển bất động sản

Sử dụng các tài nguyên này để tìm hiểu về rủi ro lũ lụt và các quy tắc cho sự phát triển ở vùng ngập lũ.

Vẫn còn thắc mắc? Các nhà phát triển có thể gửi email tới floodplainmanager@phila.gov để biết thêm thông tin về:

  • Bản đồ Bảo hiểm Tỷ lệ Lũ lụt (FIRMS) của FEMA.
  • Mã Philadelphia, bao gồm mã IBC và IBC hiện hành.
  • Các yếu tố khác ảnh hưởng đến rủi ro cho sự phát triển ở vùng ngập lũ.

Đầu trang