Chuyển đến nội dung chính

Bài thuyết trình tập huấn vùng ngập lũ

Bài thuyết trình này cung cấp một cái nhìn tổng quan về sự phát triển vùng ngập lũ ở Philadelphia. Tổng quan này bao gồm:

  • NFIP (Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia).
  • Vai trò của Thành phố trong sự phát triển vùng ngập lũ.
  • Mã và quy định.
  • Xem xét các yêu cầu và quy trình.
  • Tài nguyên và thực tiễn tốt nhất.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Bản trình bày tập huấn vùng ngập lũ PDF Một bài thuyết trình về sự phát triển vùng ngập lũ ở Philadelphia. Tháng Bảy 13, 2023
Đầu trang