Chuyển đến nội dung chính

Tài nguyên lũ lụt Manayunk

Lực lượng Đặc nhiệm Quản lý Rủi ro Lũ lụt đã tạo ra các nguồn lực này cho các chủ sở hữu bất động sản, chủ doanh nghiệp và người thuê nhà ở Manayunk để hiểu rõ hơn và quản lý rủi ro lũ lụt.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Hướng dẫn lũ lụt Manayunk PDF Hướng dẫn với thông tin cho chủ sở hữu bất động sản, chủ doanh nghiệp và người thuê nhà để giảm thiểu tác động của lũ lụt ở Manayunk. Tháng Một 28, 2021
Tập sách nhỏ về lũ lụt Manayunk PDF Một cuốn sách nhỏ liệt kê các tài nguyên ngập lụt để sử dụng trong Manayunk. Tháng Mười 20, 2021
Đầu trang