Chuyển đến nội dung chính

Chương trình Quản lý Lũ lụt

Làm việc giữa các cơ quan để đảm bảo sự an toàn của người dân Philadelphia bằng cách quản lý rủi ro lũ lụt và thích nghi với khí hậu thay đổi.

Về

Chương trình Quản lý Lũ lụt là cách tiếp cận phối hợp của Thành phố để quản lý rủi ro lũ lụt. Lực lượng Đặc nhiệm Quản lý Rủi ro Lũ lụt (FRMTF), một liên minh giữa các bộ phận, giám sát chương trình.

Task Force hoạt động để:

  • Giáo dục công chúng về các mối nguy hiểm lũ lụt.
  • Xây dựng các quy định và lập bản đồ rủi ro cho các mối nguy lũ lụt.
  • Ưu tiên các mối quan tâm về lũ lụt trong quá trình ra quyết định của Thành phố.
  • Thông báo cho sự phát triển đất thông minh.
  • Cải thiện khả năng phục hồi lũ lụt của Thành phố thông qua các hành động, chương trình và nguồn lực giảm thiểu.

Công việc của chúng tôi hỗ trợ cư dân, doanh nghiệp, nhà phát triển và các đối tác khả năng phục hồi lũ lụt của chúng tôi.

Kết nối

E-mail elaine.montes@phila.gov
Điện thoại: (267) 846-2711

Hãy hành động

Lên trên