Chuyển đến nội dung chính

Tài trợ phục hồi cơn bão Ida

Tìm hiểu thêm về tài trợ liên bang mà Philadelphia đã nhận được để phục hồi sau cơn bão Ida.

Tổng quan

Năm 2021, tàn dư của cơn bão Ida đổ bộ vào Philadelphia. Điều này dẫn đến thiệt hại tài sản lớn và lũ lụt trên diện rộng.

Sau những thảm họa như thế này, Quốc hội có thể chọn phân bổ tài trợ đặc biệt để giúp cộng đồng phục hồi. Điều này được thực hiện thông qua chương trình Phục hồi Thảm họa Khối Phát triển Cộng đồng (CDBG-DR). Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (HUD) giám sát chương trình này.

HUD đã phân bổ hơn 163 triệu đô la để hỗ trợ các nỗ lực phục hồi và giảm thiểu của Philadelphia.

Thành phố có thể chọn cách chi tiêu tài trợ CDBG-DR của chúng tôi, nhưng chúng tôi phải:

 • Chi tiêu tất cả các quỹ CDBG-DR của chúng tôi trong Philadelphia.
 • Tài trợ cho các dự án mang lại lợi ích trực tiếp cho cư dân có thu nhập thấp và trung bình, hoặc dự án phục vụ phần lớn những cư dân này.
 • Sử dụng ít nhất 15% quỹ phục hồi của chúng tôi cho các dự án giảm thiểu.

Khu dự án

Thêm +

Quy trình cấp

Thành phố phải hoàn thành một số bước để nhận quỹ CDBG-DR.

1
Đánh giá nhu cầu.

Thành phố đã tiến hành hai đánh giá nhu cầu: một cho các nhu cầu chưa được đáp ứng và một cho các nhu cầu giảm thiểu.

Đầu tiên, chúng tôi phân tích tác động của cơn bão Ida. Chúng tôi cũng xác định các nhu cầu chưa được giải quyết thông qua các nguồn tài trợ khác. Điều này tạo nên việc thẩm định, lượng định, đánh giá nhu cầu chưa được đáp ứng.

Sau đó, chúng tôi xác định những rủi ro lớn nhất ở Philadelphia. Chúng tôi đã sử dụng thông tin này để viết đánh giá nhu cầu giảm thiểu. Việc thẩm định, lượng định, đánh giá được thông báo bởi Kế hoạch Giảm thiểu Nguy cơ của Thành phố.

2
Soạn thảo một kế hoạch hành động.

Thành phố đã soạn thảo một kế hoạch hành động dựa trên các nhu cầu đã xác định. Kế hoạch này bao gồm cách chúng tôi sẽ sử dụng quỹ CDBG-DR để giải quyết những nhu cầu đó.

3
Mở một khoảng thời gian bình luận công khai.

Chúng tôi đã đăng kế hoạch hành động được đề xuất cho thời gian bình luận công khai 30 ngày. Thời gian này đóng cửa vào ngày 15 tháng 8 năm 2023. Chúng tôi cũng đã tổ chức hai phiên điều trần công khai (một trực tiếp và một ảo) vào ngày 8 tháng 8.

4
Hoàn thiện và gửi kế hoạch hành động.

Vào cuối giai đoạn bình luận công khai, chúng tôi đã trả lời các ý kiến và đưa phản hồi vào kế hoạch. Sau đó, chúng tôi đã đệ trình kế hoạch hành động cuối cùng cho HUD.

5
HUD phê duyệt và thực hiện cấp

HUD đã phê duyệt kế hoạch hành động. Sau khi phê duyệt kế hoạch hành động, HUD và Thành phố Philadelphia đã thực hiện một thỏa thuận tài trợ vào ngày 26 tháng 2 năm 2024. Thành phố sẽ bắt đầu quá trình chi tiêu quỹ CDBG-DR.


Thông tin chương trình quan trọng

Nếu bạn cần dịch bất kỳ tài liệu nào trong số này, hãy gửi email tới cdbg-dr@phila.gov.

Các tài liệu sau đây có sẵn để in và tải xuống:

 • Tờ rơi Tổng quan về CDBG-DR
 • Kế hoạch hành động CDBG-DR
 • Tóm tắt của kế hoạch hành động, có sẵn bằng năm ngôn ngữ:
  • Tiếng Tây Ban Nha (español)
  • Tiếng Trung giản thể (中 文)
  • Haiti Creole (tiếng Creole)
  • Tiếng Bồ Đào Nha (português)
  • Tiếng Việt (tiếng Việt)
 • Kế hoạch tham gia của công dân
 • Tóm tắt và tóm tắt sự tham gia của kế hoạch hành động
 • Tờ rơi nhu cầu chưa được đáp ứng
 • Tờ rơi nhu cầu giảm thiểu
 • Gói truy cập ngôn ngữ, tiếp cận

Cập nhật email

Bạn có thể nhận được thông tin mới nhất về chương trình này được gửi đến hộp thư đến của bạn.

Tham gia danh sách email

Chúng tôi sẽ gửi thông tin cập nhật qua email thường xuyên về các chương trình Phục hồi bão Ida CDBG-DR của Philadelphia. Những email này sẽ bao gồm thông tin chính về các dự án cũng như cập nhật từ các đối tác chính của chúng tôi.

Đăng ký

Các bước tiếp theo và dòng thời gian

Ngày* Hành động
Tháng Bảy 14, 2023 Đã xuất bản dự thảo kế hoạch hành động. Thời gian bình luận công khai 30 ngày bắt đầu
8 Tháng Tám, 2023 Điều trần công khai
Tháng Tám 15, 2023 Thời gian bình luận công khai 30 ngày đã kết thúc
Tháng Tám 2023 Kế hoạch hành động dự thảo tóm tắt cho HUD
Tháng Hai 26, 2024 Thỏa thuận tài trợ hoàn tất với HUD
Đầu năm 2024 Khởi chạy chương trình CDBG-DR

* Ngày có thể thay đổi.

Đầu trang