Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo tài chính

Chúng tôi phát hành nhiều báo cáo về tình hình tài chính của Thành phố Philadelphia. Bạn có thể đọc mô tả đầy đủ hoặc tải xuống tài liệu bằng cách theo liên kết đến báo cáo. Để biết thông tin về chi tiêu liên quan đến COVID, hãy xem trình theo dõi phân bổ COVID-19.

Tài liệu ngân sách và báo cáo

Báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan


Đầu trang