Chuyển đến nội dung chính

Các trò chơi và bài hát của Safe Routes Philly (Pre-K đến 5)

Safe Routes Philly (SRP) là chương trình giáo dục an toàn cho người đi bộ và xe đạp dành cho thanh thiếu niên của Philadelphia. Nó cung cấp các tài nguyên về an toàn giao thông cho học sinh, phụ huynh/người chăm sóc và nhà giáo dục.

Các trò chơi và bài hát sau đây đã được thiết kế cho học sinh mẫu giáo và tiểu học.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Bài hát Crossing the Street - PDF tiếng Ả Rập Một bài hát giúp trẻ nhỏ nhớ các bước để băng qua đường an toàn. Tháng Mười 5, 2021
Bài hát Crossing the Street - PDF tiếng Trung Một bài hát giúp trẻ nhỏ nhớ các bước để băng qua đường an toàn. Tháng Mười 5, 2021
Bài hát Crossing the Street - PDF tiếng Anh Một bài hát giúp trẻ nhỏ nhớ các bước để băng qua đường an toàn. Tháng Hai 12, 2021
Bài hát Crossing the Street - PDF tiếng Pháp Một bài hát giúp trẻ nhỏ nhớ các bước để băng qua đường an toàn. Tháng Mười 5, 2021
Bài hát Crossing the Street - PDF tiếng Nga Một bài hát giúp trẻ nhỏ nhớ các bước để băng qua đường an toàn. Tháng Mười 5, 2021
Bài hát Crossing the Street - PDF tiếng Tây Ban Nha Một bài hát giúp trẻ nhỏ nhớ các bước để băng qua đường an toàn. Tháng Mười 5, 2021
Lời bài hát Crossing The Street - Vietnamese PDF Một bài hát giúp trẻ nhỏ nhớ các bước để băng qua đường an toàn. Tháng Mười 5, 2021
Trò chơi giao thông vận tải - PDF tiếng Ả Rập Một bộ sưu tập của bảy trò chơi theo chủ đề giao thông vận tải. Tháng Mười 5, 2021
Trò chơi giao thông vận tải - PDF tiếng Trung Một bộ sưu tập của bảy trò chơi theo chủ đề giao thông vận tải. Tháng Mười 5, 2021
Trò chơi giao thông vận tải - Tiếng Anh PDF Một bộ sưu tập của bảy trò chơi theo chủ đề giao thông vận tải. Tháng Tư 9, 2021
Trò chơi giao thông vận tải - PDF tiếng Pháp Một bộ sưu tập của bảy trò chơi theo chủ đề giao thông vận tải. Tháng Mười 5, 2021
Trò chơi vận tải - PDF tiếng Nga Một bộ sưu tập của bảy trò chơi theo chủ đề giao thông vận tải. Tháng Mười 5, 2021
Trò chơi vận tải - PDF tiếng Tây Ban Nha Một bộ sưu tập của bảy trò chơi theo chủ đề giao thông vận tải. Tháng Mười 5, 2021
Trò chơi vận tải — Tiếng Việt PDF Một bộ sưu tập của bảy trò chơi theo chủ đề giao thông vận tải. Tháng Mười 5, 2021
Âm thanh bingo - PDF tiếng Ả Rập Một thẻ bingo để giúp trẻ em nhận ra và đặt tên cho những điều phổ biến mà chúng nghe thấy khi chúng đi du lịch quanh Philadelphia. Tháng Mười 5, 2021
Âm thanh bingo - PDF tiếng Trung Một thẻ bingo để giúp trẻ em nhận ra và đặt tên cho những điều phổ biến mà chúng nghe thấy khi chúng đi du lịch quanh Philadelphia. Tháng Mười 5, 2021
Âm thanh bingo - Tiếng Anh PDF Một thẻ bingo để giúp trẻ em nhận ra và đặt tên cho những điều phổ biến mà chúng nghe thấy khi chúng đi du lịch quanh Philadelphia. 23 Tháng Ba, 2021
Âm thanh bingo - PDF tiếng Pháp Một thẻ bingo để giúp trẻ em nhận ra và đặt tên cho những điều phổ biến mà chúng nghe thấy khi chúng đi du lịch quanh Philadelphia. Tháng Mười 5, 2021
Âm thanh bingo - PDF tiếng Nga Một thẻ bingo để giúp trẻ em nhận ra và đặt tên cho những điều phổ biến mà chúng nghe thấy khi chúng đi du lịch quanh Philadelphia. Tháng Mười 5, 2021
Âm thanh bingo - PDF tiếng Tây Ban Nha Một thẻ bingo để giúp trẻ em nhận ra và đặt tên cho những điều phổ biến mà chúng nghe thấy khi chúng đi du lịch quanh Philadelphia. Tháng Mười 5, 2021
Âm thanh bingo — PDF tiếng Việt Một thẻ bingo để giúp trẻ em nhận ra và đặt tên cho những điều phổ biến mà chúng nghe thấy khi chúng đi du lịch quanh Philadelphia. Tháng Mười 5, 2021
Giao thông vận tải lô tô - PDF tiếng Ả Rập Một thẻ bingo theo chủ đề giao thông để giúp trẻ em nhận ra các dấu hiệu và tín hiệu giúp chúng ta đi du lịch an toàn. Tháng Mười 5, 2021
Giao thông vận tải lô tô - PDF tiếng Trung Một thẻ bingo theo chủ đề giao thông để giúp trẻ em nhận ra các dấu hiệu và tín hiệu giúp chúng ta đi du lịch an toàn. Tháng Mười 5, 2021
Giao thông vận tải lô tô - Tiếng Anh PDF Một thẻ bingo theo chủ đề giao thông để giúp trẻ em nhận ra các dấu hiệu và tín hiệu giúp chúng ta đi du lịch an toàn. Tháng Tư 9, 2021
Giao thông vận tải lô tô - PDF tiếng Pháp Một thẻ bingo theo chủ đề giao thông để giúp trẻ em nhận ra các dấu hiệu và tín hiệu giúp chúng ta đi du lịch an toàn. Tháng Mười 5, 2021
Giao thông vận tải lô tô - PDF tiếng Nga Một thẻ bingo theo chủ đề giao thông để giúp trẻ em nhận ra các dấu hiệu và tín hiệu giúp chúng ta đi du lịch an toàn. Tháng Mười 5, 2021
Giao thông vận tải lô tô - PDF tiếng Tây Ban Nha Một thẻ bingo theo chủ đề giao thông để giúp trẻ em nhận ra các dấu hiệu và tín hiệu giúp chúng ta đi du lịch an toàn. Tháng Mười 5, 2021
Bingo vận chuyển — Vietnamese PDF Một thẻ bingo theo chủ đề giao thông để giúp trẻ em nhận ra các dấu hiệu và tín hiệu giúp chúng ta đi du lịch an toàn. Tháng Mười 5, 2021
Bingo đi bộ - PDF tiếng Ả Rập Một thẻ bingo để giúp trẻ em nhận ra và đặt tên cho những thứ phổ biến mà chúng nhìn thấy khi chúng đi du lịch quanh Philadelphia. Tháng Mười 5, 2021
Bingo đi bộ - PDF tiếng Trung Một thẻ bingo để giúp trẻ em nhận ra và đặt tên cho những thứ phổ biến mà chúng nhìn thấy khi chúng đi du lịch quanh Philadelphia. Tháng Mười 5, 2021
Đi bộ lô tô - Tiếng Anh PDF Một thẻ bingo để giúp trẻ em nhận ra và đặt tên cho những thứ phổ biến mà chúng nhìn thấy khi chúng đi du lịch quanh Philadelphia. Tháng Hai 12, 2021
Bingo đi bộ - PDF tiếng Pháp Một thẻ bingo để giúp trẻ em nhận ra và đặt tên cho những thứ phổ biến mà chúng nhìn thấy khi chúng đi du lịch quanh Philadelphia. Tháng Mười 5, 2021
Bingo đi bộ - PDF tiếng Nga Một thẻ bingo để giúp trẻ em nhận ra và đặt tên cho những thứ phổ biến mà chúng nhìn thấy khi chúng đi du lịch quanh Philadelphia. Tháng Mười 5, 2021
Bingo đi bộ - PDF tiếng Tây Ban Nha Một thẻ bingo để giúp trẻ em nhận ra và đặt tên cho những thứ phổ biến mà chúng nhìn thấy khi chúng đi du lịch quanh Philadelphia. Tháng Mười 5, 2021
Bingo đi bộ — PDF tiếng Việt Một thẻ bingo để giúp trẻ em nhận ra và đặt tên cho những thứ phổ biến mà chúng nhìn thấy khi chúng đi du lịch quanh Philadelphia. Tháng Mười 5, 2021
Đầu trang