Chuyển đến nội dung chính

Sứ mệnh, giá trị và nguyên tắc hướng dẫn

Công việc của CEO được hướng dẫn bởi sứ mệnh, giá trị và nguyên tắc của nó.

Sứ mệnh của chúng tôi

Văn phòng Trao quyền và Cơ hội Cộng đồng cung cấp khả năng lãnh đạo về các vấn đề công bằng kinh tế bằng cách thúc đẩy công bằng chủng tộc và tăng trưởng toàn diện để đảm bảo rằng tất cả người dân Philadelphia có thể chia sẻ trong tương lai thịnh vượng của thành phố.


Giá trị của chúng tôi

  • Nhân phẩm: Cách chúng ta đối xử với cộng đồng mà chúng ta phục vụ phản ánh cách chúng ta đối xử với nhau.
  • Tính hòa nhập: Tất cả chúng ta đều được hưởng lợi khi tài năng và đóng góp của tất cả các thành viên có sẵn cho cộng đồng của chúng ta.
  • Kiên trì: Khi chúng ta nản lòng, chúng ta tìm cách nâng đỡ nhau và đẩy về phía trước.
  • Trách nhiệm giải trình: Chúng tôi minh bạch và trung thực về kế hoạch, hành động và kết quả của chúng tôi.
  • Trung thực: Chúng tôi tạo ra một không gian an toàn mà không cần phán xét để có cuộc đối thoại lành mạnh và trung thực về hệ thống, con người và quan niệm sai lầm.

Nguyên tắc hướng dẫn của chúng tôi

Chúng tôi tin rằng:

  • Chính quyền thành phố có trách nhiệm cung cấp cơ hội và thúc đẩy hạnh phúc của tất cả cư dân đồng thời đại diện cho lợi ích tốt nhất của họ.
  • Người dân Philadelphia xứng đáng có cơ hội sống hạnh phúc, khỏe mạnh, cuộc sống đầy đủ.
  • Mọi người có thể cung cấp những hiểu biết có ý nghĩa về cả trải nghiệm cá nhân của họ và cách các hệ thống xung quanh họ hoạt động.
  • Nghèo đói là một vấn đề mang tính hệ thống và chính quyền thành phố có thể dẫn đầu trong việc tháo dỡ các rào cản thường ngăn cản các cơ hội.

Đọc Khung chiến lược của chúng tôi để xem chúng tôi sẽ đi đâu.

Lên trên