Chuyển đến nội dung chính

Giới thiệu

Lịch sử

Văn phòng Trao quyền và Cơ hội Cộng đồng đã phục vụ Philadelphia trong hơn 55 năm. Tìm hiểu thêm

Lãnh đạo

Gặp gỡ lãnh đạo của Văn phòng Trao quyền và Cơ hội Cộng đồng. Tìm hiểu thêm

Nhân viên

Xem danh mục các nhân viên trong Văn phòng Trao quyền Cộng đồng và Cơ hội. Tìm hiểu thêm

Ban giám sát

Gặp gỡ ban giám sát của chúng tôi, bao gồm các thành viên cộng đồng, quan chức nhà nước và các nhà lãnh đạo khu vực tư nhân. Tìm hiểu thêm

Sứ mệnh, giá trị và nguyên tắc hướng dẫn

Đọc sứ mệnh, giá trị và nguyên tắc hướng dẫn của Văn phòng Trao quyền và Cơ hội cho Cộng đồng. Tìm hiểu thêm

Tác động

Tìm hiểu về tác động của Văn phòng Trao quyền và Cơ hội cho Cộng đồng. Tìm hiểu thêm
Đầu trang