Chuyển đến nội dung chính

Đầu tư

Văn phòng của chúng tôi tài trợ cho các chương trình giúp mọi người trở nên độc lập về tài chính. Chúng tôi đầu tư tài trợ cho Khối Dịch vụ Cộng đồng vào các tổ chức đã thành công đã được chứng minh. Chúng tôi cũng xem xét và chọn các chương trình này bằng lăng kính công bằng chủng tộc. Điều này đảm bảo rằng tất cả các sáng kiến do CEO tài trợ đều phù hợp với sứ mệnh, giá trị và nguyên tắc hướng dẫn của chúng tôi.

Tư pháp kinh tế

CEO đầu tư vào các chương trình dựa trên bằng chứng giúp những người có nhu cầu thăng tiến về tài chính. Tìm hiểu thêm

Bình đẳng chủng tộc

CEO đầu tư vào các chương trình và tổ chức dựa trên bằng chứng nhằm tìm cách giải quyết sự chênh lệch cho người da màu. Tìm hiểu thêm
Lên trên