Chuyển đến nội dung chính

Tác động

Với tư cách là Cơ quan Hành động Cộng đồng, văn phòng của chúng tôi trao tài trợ cho các tổ chức phục vụ hàng nghìn người dân Philadelphia mỗi năm.

15.158 khách hàng đã được phục vụ thông qua các khoản đầu tư của CEO vào năm 2019. Thông qua nguồn tài trợ này:
  • 322 hộ gia đình tránh bị trục xuất hoặc có được nhà ở an toàn, giá cả phải chăng.
  • 3.322 ghi danh được xác nhận cho các lợi ích công cộng, trị giá 7,45 triệu đô la, đã được hoàn thành.
  • 1.579 cá nhân được đào tạo việc làm, huấn luyện hoặc các hỗ trợ khác.
  • 907 người lớn được kết nối với công việc.
  • 38 gia đình có trẻ em đã được sửa chữa sơn chì và các cải tiến nhà lành mạnh khác.
  • 218 cá nhân tăng tiết kiệm hoặc giảm nợ.
  • 115 cá nhân đã tăng điểm tín dụng của họ ít nhất 35 điểm.
  • 3.200 người được hỗ trợ nộp thuế miễn phí.
  • 1.672 người khai thuế thu nhập thấp đã yêu cầu Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC).
Lên trên