Chuyển đến nội dung chính

Quy định của Ban Y tế

Đây là một hồ sơ lịch sử về các quy định y tế của Thành phố Philadelphia. Các quy định đã được sửa đổi, hủy bỏ hoặc thay thế, vì vậy các quy định được liệt kê theo thứ tự thời gian đảo ngược, với các phiên bản gần đây nhất được liệt kê đầu tiên.

Để biết các quy định của Hội đồng Y tế 2014 cho đến nay, hãy truy cập trang quy định đề xuất của Bộ Hồ sơ.

Lên trên