Chuyển đến nội dung chính

Các cuộc họp hội đồng quản trị

Trang này tổng hợp các tài liệu liên quan đến các cuộc họp của Hội đồng Y tế của Bộ Y tế Công cộng Philadelphia. Để xem video ghi lại các cuộc họp gần đây, vui lòng truy cập kênh YouTube của chúng tôi.

Chương trình họp (2024)

Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Chương trình nghị sự của Hội đồng Y tế (sửa đổi) 1-25-2024 PDF Tháng Một 26, 2024
Chương trình nghị sự của Hội đồng Y tế 1-25-2024 PDF Tháng Một 23, 2024

Chương trình họp (2023)

Biên bản cuộc họp (2023)

Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Biên bản của Hội đồng Y tế 10-05-2023 PDF Tháng Một 26, 2024
Biên bản của Hội đồng Y tế 06-08-2023 PDF 10 Tháng Mười, 2023
Biên bản 3-9-2023 của Hội đồng Y tế PDF 24 Tháng Tư, 2023
Biên bản 1-12-2023 của Hội đồng Y tế PDF 21 Tháng Ba, 2023

Chương trình họp (2022)

Biên bản cuộc họp (2022)

Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Biên bản của Hội đồng Y tế 10-13-2022 PDF Ngày 19 tháng 1 năm 2023
Biên bản của Hội đồng Y tế 8-4-2022 PDF Tháng Mười 14, 2022
Biên bản 6-16-2022 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Mười 12, 2022
Biên bản của Hội đồng Y tế 3-10-2022 PDF 25 Tháng Tư, 2022
Biên bản của Hội đồng Y tế 2-24-2022 PDF 25 Tháng Tư, 2022
Biên bản 1-4-2022 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Hai 27, 2022

Chương trình họp (2021)

Biên bản cuộc họp (2021 trở về trước)

Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Biên bản 12-14-21 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Một 6, 2022
Biên bản 10-22-21 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Mười Hai 15, 2021
Biên bản 10-14-21 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Mười Một 3, 2021
Biên bản 8-12-21 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Mười Một 3, 2021
Biên bản 7-15-21 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Tám 25, 2021
Biên bản 5-14-21 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Tám 25, 2021
Biên bản 4-7-21 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Tám 25, 2021
Biên bản 3-10-21 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Tám 25, 2021
Biên bản 1-20-21 của Hội đồng Y tế PDF 16 Tháng Ba, 2021
Biên bản 1-6-21 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Hai 2, 2021
Biên bản 11-24-20 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Hai 2, 2021
Biên bản 10-28-20 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Hai 2, 2021
Biên bản 10-8-20 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Hai 2, 2021
Biên bản 9-10-20 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Mười 13, 2020
Biên bản 8-13-20 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Chín 17, 2020
Biên bản 7-9-20 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Tám 21, 2020
Biên bản 6-11-20 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Tám 21, 2020
Biên bản 5-14-20 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Bảy 15, 2020
Biên bản 4-29-20 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Bảy 15, 2020
Biên bản 4-22-20 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Bảy 15, 2020
Biên bản 3-26-20 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Sáu 15, 2020
Biên bản 3-12-20 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Sáu 15, 2020
Biên bản 2-13-20 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Sáu 15, 2020
Biên bản 1-9-20 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Sáu 15, 2020
Biên bản 10-10-19 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Một 15, 2020
Biên bản 7-9-19 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Mười Một 14, 2019
Biên bản 6-13-19 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Mười Một 14, 2019
Biên bản 5-16-19 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Mười Một 14, 2019
Biên bản 1-10-19 của Hội đồng Y tế PDF 31 Tháng Năm, 2019
Đính kèm A, 1-10-19 PDF 31 Tháng Năm, 2019
Biên bản 9-13-18 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Hai 27, 2019
Biên bản 8-9-18 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Mười Hai 6, 2018
Tệp đính kèm A, 8-9-18 PDF Tháng Mười Hai 6, 2018
Biên bản 1-11-18 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Mười 10, 2018
Biên bản 10-12-17 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Mười 10, 2018
Tệp đính kèm A, 10-12-17 PDF Tháng Mười Một 15, 2018
Đính kèm B, 10-12-17 PDF Tháng Mười Một 15, 2018
Biên bản 6-8-17 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Mười 10, 2018
Biên bản 5-11-17 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Mười 10, 2018
Biên bản 3-9-17 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Mười 10, 2018
Đính kèm A, 3-9-17 PDF Tháng Mười Một 15, 2018
Đính kèm B, 3-9-17 PDF Tháng Mười Một 15, 2018
Tệp đính kèm C, 3-9-17 PDF Tháng Mười Một 15, 2018
Biên bản 12-8-16 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Mười 10, 2018
Biên bản 11-10-16 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Mười 10, 2018
Đính kèm A, 11-10-16 PDF Tháng Mười Một 15, 2018
Đính kèm B, 11-10-16 PDF Tháng Mười Một 15, 2018
Biên bản 10-8-15 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Mười 10, 2018
Tệp đính kèm A, 10-8-15 PDF Tháng Mười Một 15, 2018
Tệp đính kèm B, 10-8-15 PDF Tháng Mười Một 15, 2018
Biên bản 7-9-15 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Mười 10, 2018
Tệp đính kèm A, 7-9-15 PDF Tháng Mười Một 15, 2018
Tệp đính kèm B, 7-9-15 PDF Tháng Mười Một 15, 2018
Tệp đính kèm C, 7-9-15 PDF Tháng Mười Một 15, 2018
Đính kèm D, 7-9-15 PDF Tháng Mười Một 15, 2018
Biên bản 5-14-15 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Mười 10, 2018
Biên bản 3-12-15 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Mười 10, 2018
Biên bản 10-28-14 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Mười 10, 2018
Tệp đính kèm A, 10-28-14 PDF Tháng Mười Một 15, 2018
Biên bản 6-26-14 của Hội đồng Y tế PDF Tháng Mười 10, 2018
Đính kèm A, 6-26-14 PDF Tháng Mười Một 15, 2018
Đính kèm B, 6-26-14 PDF Tháng Mười Một 15, 2018
Đầu trang