Chuyển đến nội dung chính

Quy định chăm sóc y tế và nha khoa

Trang này chứa các quy định liên quan đến chăm sóc y tế và nha khoa của Bộ Y tế Công cộng.

Đây là một hồ sơ lịch sử về các quy định y tế của Thành phố Philadelphia. Các quy định đã được sửa đổi, hủy bỏ hoặc thay thế, vì vậy các quy định được liệt kê theo thứ tự thời gian đảo ngược, với các phiên bản gần đây nhất được liệt kê đầu tiên.

Trung tâm sinh

Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Đăng ký của Trung tâm Sinh và Sửa đổi Quy định Dịch vụ Thai sản và Trẻ sơ sinh PDF Ngày 11 tháng 10 năm 1985
Quy định của Trung tâm Sinh PDF Ngày 28 tháng 11 năm 1983

Hỗn hống nha khoa

Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Quy định áp dụng Bảng thông tin về trám răng Amalgam có chứa thủy ngân PDF 18 Tháng Năm, 2009
Tờ thông tin hỗn hống nha khoa PDF 18 Tháng Năm, 2009

Chăm sóc khẩn cấp

Phí dịch vụ khẩn cấp

Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Phí Dịch Vụ Y Tế Khẩn Cấp PDF Ngày 8 tháng 7 năm 1987

Phí trung tâm y tế

Dịch vụ thai sản và trẻ sơ sinh

Bệnh viện đa khoa Philadelphia

Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Bãi bỏ các quy định của Bệnh viện Đa khoa Philadelphia cũ Đề xuất Phí cho bảng điểm PDF Tháng Mười Hai 2, 2013
Phí đề xuất cho bảng điểm PDF Ngày 13 tháng 12 năm 1975
Tuyên ngôn về quyền của bệnh nhân cho Bệnh viện Đa khoa Philadelphia PDF 4 tháng 4 năm 1974
Các quy định và Quy tắc của Nhân viên Y tế của Bệnh viện Đa khoa Philadelphia PDF Ngày 5 tháng 9 năm 1971
Các quy định về các yêu cầu về nhập học vào Bệnh viện Đa khoa Philadelphia PDF 27 tháng 6 năm 1969
Sửa đổi các Quy định Điều chỉnh Yêu cầu Nhập học vào Bệnh viện Đa khoa Philadelphia PDF Ngày 12 tháng 7 năm 1966
Quy định của Hội đồng Quản trị Điều chỉnh Tỷ lệ và Phí tại Bệnh viện Đa khoa Philadelphia PDF Ngày 13 tháng 8 năm 1965
Quy định của Hội đồng Quản trị Điều chỉnh Tỷ lệ và Phí tại Bệnh viện Đa khoa Philadelphia PDF Ngày 22 tháng 8 năm 1962
Quy định quản lý giá và lệ phí tại Bệnh viện Đa khoa Philadelphia PDF Ngày 28 tháng 4 năm 1961
Sửa đổi các quy định điều chỉnh các yêu cầu để nhập viện vào Bệnh viện Đa khoa Philadelphia Re: Các trường hợp sản khoa không cư trú nghèo khổ PDF Ngày 16 tháng 1 năm 1961
Quy định của Hội đồng Quản trị Điều chỉnh Tỷ lệ và Phí tại Bệnh viện Đa khoa Philadelphia PDF Ngày 5 tháng 12 năm 1955
Quy định Điều chỉnh Các yêu cầu về Nhập học vào Bệnh viện Đa khoa Philadelphia PDF Ngày 28 tháng 7 năm 1954

Thủ tục khiếu nại Ryan White

Đầu trang