Chuyển đến nội dung chính

Các quy định về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Trang này chứa các quy định liên quan đến an toàn thực phẩm và dinh dưỡng của Bộ Y tế Công cộng.

Đây là một hồ sơ lịch sử về các quy định y tế của Thành phố Philadelphia. Các quy định đã được sửa đổi, hủy bỏ hoặc thay thế, vì vậy các quy định được liệt kê theo thứ tự thời gian đảo ngược, với các phiên bản gần đây nhất được liệt kê đầu tiên.

Cơ sở thực phẩm

Giết mổ và xử lý thịt

Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Quy định về giết mổ, xử lý, kiểm tra và chuẩn bị thịt và các sản phẩm thịt 11-17-55 PDF Tháng Mười 11, 2018
Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Quy định về các yêu cầu và biến thể ghi nhãn thực đơn 2-11-10 PDF Tháng Mười 11, 2018

Sữa

Phục vụ thức ăn công cộng ngoài trời

Kết xuất thực vật

Đầu trang