Chuyển đến nội dung chính

Cấm túi nhựa

Tài nguyên

Thành phố đã cung cấp thông tin và hồ sơ biển báo liên quan đến lệnh cấm túi nhựa của Philadelphia để giúp các doanh nghiệp và cư dân hiểu các mục tiêu và yêu cầu của nó.

Lên trên