Chuyển đến nội dung chính

Lệnh cấm túi nhựa của Philadelphia và những thay đổi trong báo cáo sử dụng túi

“Lệnh cấm túi nhựa của Philadelphia và những thay đổi trong việc sử dụng túi trong thành phố” là một nghiên cứu hiệu quả của Lệnh cấm túi nhựa sử dụng một lần trong năm kể từ khi lệnh cấm bắt đầu thực thi.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Daniel Banko-Ferran, một nghiên cứu sinh tại Đại học Pittsburgh, với sự hỗ trợ của Tiến sĩ Syon Bhanot, giáo sư tại Cao đẳng Swarthmore, và hợp tác với Văn phòng Thị trưởng.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Nghiên cứu hiệu quả cấm túi nhựa PDF Nghiên cứu hiệu quả này nhằm đo lường những thay đổi trong việc sử dụng túi nhựa và xác định xem các doanh nghiệp và người tiêu dùng có thay thế các loại túi khác hay không. 28 Tháng Tư, 2023
Lên trên