Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo chụp nhanh dân số nhà tù Philadelphia

Philadelphia đang làm việc để giảm quy mô dân số nhà tù địa phương, giảm chênh lệch chủng tộc, sắc tộc và kinh tế trong hệ thống tư pháp hình sự và bảo vệ an toàn công cộng. Tìm hiểu thêm về các nỗ lực cải cách của chúng tôi.

Trang này chứa các báo cáo về dân số nhà tù Philadelphia theo tháng.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 3 năm 2024 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 3 năm 2024. 12 Tháng Tư, 2024
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 3 năm 2024 PDF Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 3 năm 2024. 12 Tháng Tư, 2024
Báo cáo Piktochart dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 2 năm 2024 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 2 năm 2024. 7 Tháng Ba, 2024
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 2 năm 2024 PDF Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 29 tháng 2 năm 2024. 7 Tháng Ba, 2024
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 1 năm 2024 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 1 năm 2024. Tháng Hai 13, 2024
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 1 năm 2024 PDF Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 1 năm 2024. Tháng Hai 13, 2024
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 12 năm 2023 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 12 năm 2023. 5 Tháng Một, 2024
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 12 năm 2023 PDF Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 12 năm 2023. 5 Tháng Một, 2024
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 11 năm 2023 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 11 năm 2023. 13 Tháng Mười Hai, 2023
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 11 năm 2023 PDF Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 30 tháng 11 năm 2023. 13 Tháng Mười Hai, 2023
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 10 năm 2023 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 10 năm 2023. Tháng Mười Một 9, 2023
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 10 năm 2023 PDF Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 10 năm 2023. Tháng Mười Một 9, 2023
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 9 năm 2023 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 9 năm 2023. 11 Tháng Mười, 2023
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 9 năm 2023 PDF Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 30 tháng 9 năm 2023. 11 Tháng Mười, 2023
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 8 năm 2023 PDF Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 30 tháng 8 năm 2023. Ngày 2 tháng 10 năm 2023
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 8 năm 2023 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 8 năm 2023. Ngày 2 tháng 10 năm 2023
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 7 năm 2023 PDF Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 7 năm 2023. 11 Tháng Tám, 2023
Báo cáo Piktochart dân số nhà tù Philadelphia- Tháng 7 năm 2023 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 7 năm 2023. 11 Tháng Tám, 2023
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 6 năm 2023 PDF Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 30 tháng 6 năm 2023. Tháng Bảy 19, 2023
Báo cáo Piktochart dân số nhà tù Philadelphia- Tháng 6 năm 2023 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 6 năm 2023. Tháng Bảy 19, 2023
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 5 năm 2023 PDF Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 5 năm 2023. 9 Tháng Sáu, 2023
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 5 năm 2023 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 5 năm 2023. 9 Tháng Sáu, 2023
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 4 năm 2023 PDF Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 30 tháng 4 năm 2023. 15 Tháng Năm, 2023
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 4 năm 2023 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 4 năm 2023. 15 Tháng Năm, 2023
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 3 năm 2023 PDF Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 3 năm 2023. 13 Tháng Tư, 2023
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 3 năm 2023 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 3 năm 2023. 13 Tháng Tư, 2023
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 2 năm 2023 PDF Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 28 tháng 2 năm 2023. 3 Tháng Tư, 2023
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 2 năm 2023 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 2 năm 2023. 6 Tháng Tư, 2023
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 1 năm 2023 PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 1 năm 2023 3 Tháng Tư, 2023
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 1 năm 2023 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 1 năm 2023. 30 Tháng Ba, 2023
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 12 năm 2022 PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 Ngày 19 tháng 1 năm 2023
Báo cáo Piktochart dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 12 năm 2022 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 12 năm 2022. Ngày 19 tháng 1 năm 2023
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 11 năm 2022 PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 30 tháng 11 năm 2022 Tháng Mười Hai 13, 2022
Báo cáo Piktochart dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 11 năm 2022 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 11 năm 2022. Tháng Mười Hai 13, 2022
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 10 năm 2022 PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 10 năm 2022 Tháng Mười Một 28, 2022
Báo cáo Piktochart dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 10 năm 2022 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 10 năm 2022. Tháng Mười Một 29, 2022
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 9 năm 2022 PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 Tháng Mười 21, 2022
Báo cáo Piktochart dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 9 năm 2022 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 9 năm 2022. Tháng Mười Một 29, 2022
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 8 năm 2022 PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 8 năm 2022 Tháng Chín 16, 2022
Báo cáo Piktochart dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 8 năm 2022 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 8 năm 2022. Tháng Chín 16, 2022
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 7 năm 2022 PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 7 năm 2022 Tháng Tám 29, 2022
Báo cáo Piktochart dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 7 năm 2022 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 7 năm 2022. Tháng Tám 29, 2022
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 6 năm 2022 PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 Tháng Bảy 15, 2022
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 6 năm 2022 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 6 năm 2022. Tháng Bảy 15, 2022
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 5 năm 2022 PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 5 năm 2022. Tháng Sáu 9, 2022
Báo cáo Piktochart dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 5 năm 2022 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 5 năm 2022. Tháng Sáu 9, 2022
Báo cáo ảnh chụp chi tiết dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 4 năm 2022 PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 30 tháng 4 năm 2022. 12 Tháng Năm, 2022
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 4 năm 2022 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 4 năm 2022. 12 Tháng Năm, 2022
Báo cáo ảnh chụp chi tiết dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 3 năm 2022 PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 3 năm 2022. Tháng Tư 12, 2022
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 3 năm 2022 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 3 năm 2022. Tháng Tư 12, 2022
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 2 năm 2022 PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 28 tháng 2 năm 2022. Tháng Ba 9, 2022
Báo cáo Piktochart dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 2 năm 2022 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 2 năm 2022. Tháng Ba 9, 2022
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 1 năm 2022 PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 1 năm 2022. Tháng Hai 14, 2022
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 1 năm 2022 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 1 năm 2022. Tháng Hai 14, 2022
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 12 năm 2021 PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Tháng Một 21, 2022
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 12 năm 2021 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 12 năm 2021. Tháng Một 21, 2022
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 11 năm 2021 PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 30 tháng 11 năm 2021. Tháng Một 21, 2022
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 11 năm 2021 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 11 năm 2021. Tháng Một 21, 2022
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 10 năm 2021 PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 10 năm 2021. Tháng Mười Một 26, 2021
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 10 năm 2021 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 10 năm 2021. Tháng Mười Một 26, 2021
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 9 năm 2021 PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 30 tháng 9 năm 2021. Tháng Mười 13, 2021
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 9 năm 2021 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 9 năm 2021. Tháng Mười Một 26, 2021
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 8 năm 2021 PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 8 năm 2021. Tháng Mười 1, 2021
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 8 năm 2021 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 8 năm 2021. Tháng Mười 1, 2021
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 7 năm 2021 PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 7 năm 2021. Tháng Tám 12, 2021
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 7 năm 2021 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 7 năm 2021. Tháng Tám 12, 2021
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 6 năm 2021 PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 30 tháng 6 năm 2021. Tháng Bảy 15, 2021
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 6 năm 2021 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 6 năm 2021. Tháng Bảy 15, 2021
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 5 năm 2021 PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 5 năm 2021. Tháng Sáu 11, 2021
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 5 năm 2021 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 5 năm 2021. Tháng Sáu 11, 2021
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 4 năm 2021 PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 30 tháng 4 năm 2021 Tháng Năm 12, 2021
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 4 năm 2021 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 4 năm 2021. Tháng Năm 12, 2021
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 3 năm 2021 PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 3 năm 2021 Tháng Tư 30, 2021
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 3 năm 2021 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 3 năm 2021. Tháng Tư 30, 2021
Báo cáo ảnh chụp chi tiết dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 2 năm 2021 (Phiên bản 2) PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 28 tháng 2 năm 2021. Tháng Sáu 11, 2021
Báo cáo Piktochart dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 2 năm 2021 (Phiên bản 2) PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 2 năm 2021. Tháng Sáu 11, 2021
Báo cáo chụp nhanh chi tiết dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 1 năm 2021 (Phiên bản 2) PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 1 năm 2021 Tháng Sáu 1, 2021
Báo cáo Piktochart dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 1 năm 2021 (Phiên bản 2) PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 1 năm 2021. Tháng Sáu 2, 2021
Báo cáo chụp nhanh chi tiết dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 12 năm 2020 (Phiên bản 2) PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 27 Tháng Năm, 2021
Báo cáo Piktochart dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 12 năm 2020 (Phiên bản 2) PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 12 năm 2020. Tháng Sáu 2, 2021
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 11 năm 2020 PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 30 tháng 11 năm 2020 Tháng Mười Hai 8, 2020
Báo cáo Piktochart dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 11 năm 2020 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 11 năm 2020. Tháng Mười Hai 8, 2020
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 10 năm 2020 PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 10 năm 2020 Tháng Mười Một 30, 2020
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 10 năm 2020 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 10 năm 2020. Tháng Mười Một 30, 2020
Báo cáo ảnh chụp chi tiết dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 9 năm 2020 PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 30 tháng 9 năm 2020 Tháng Mười 21, 2020
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 9 năm 2020 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 9 năm 2020. Tháng Mười 21, 2020
Báo cáo ảnh chụp chi tiết dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 8 năm 2020 PDF Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 8 năm 2020. Tháng Chín 14, 2020
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 8 năm 2020 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 8 năm 2020. Tháng Chín 14, 2020
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 7 năm 2020 PDF Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 7 năm 2020. Tháng Tám 12, 2020
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 7 năm 2020 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 7 năm 2020. Tháng Tám 12, 2020
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 6 năm 2020 PDF Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 30 tháng 6 năm 2020. Tháng Bảy 22, 2020
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 6 năm 2020 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 6 năm 2020. Tháng Bảy 22, 2020
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 5 năm 2020 PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 5 năm 2020. Tháng Sáu 17, 2020
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 5 năm 2020 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 5 năm 2020. Tháng Sáu 17, 2020
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 4 năm 2020 PDF Báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 30 tháng 4 năm 2020. 13 Tháng Năm, 2020
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 4 năm 2020 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 4 năm 2020. 13 Tháng Năm, 2020
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 3 năm 2020 PDF Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 3 năm 2020. 6 Tháng Năm, 2020
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 3 năm 2020 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 3 năm 2020. 6 Tháng Năm, 2020
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 2 năm 2020 PDF Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 29 tháng 2 năm 2020. Tháng Ba 20, 2020
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 2 năm 2020 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 2 năm 2020. 27 Tháng Ba, 2020
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 1 năm 2020 PDF Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 1 năm 2020. Tháng Ba 11, 2020
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 1 năm 2020 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 1 năm 2020. Tháng Năm 20, 2020
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 12 năm 2019 PDF Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 12 năm 2019. Tháng Ba 11, 2020
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 12 năm 2019 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 12 năm 2019. Tháng Năm 20, 2020
Báo cáo ảnh chụp chi tiết dân số nhà tù Philadelphia - PDF tháng 11 năm 2019 Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 30 tháng 11 năm 2019. Tháng Ba 11, 2020
Báo cáo Piktochart dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 11 năm 2019 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 11 năm 2019. Tháng Năm 20, 2020
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 10 năm 2019 PDF Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 10 năm 2019. Tháng Ba 11, 2020
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 10 năm 2019 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 10 năm 2020. Tháng Năm 20, 2020
Báo cáo ảnh chụp chi tiết dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 9 năm 2019 PDF Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 30 tháng 9 năm 2019. Tháng Ba 11, 2020
Báo cáo Piktochart dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 9 năm 2019 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 9 năm 2019. Tháng Năm 20, 2020
Báo cáo ảnh chụp chi tiết dân số nhà tù Philadelphia - PDF tháng 8 năm 2019 Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 8 năm 2019. Tháng Ba 11, 2020
Báo cáo Piktochart dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 8 năm 2019 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 8 năm 2019. Tháng Năm 20, 2020
Báo cáo ảnh chụp chi tiết dân số nhà tù Philadelphia - PDF tháng 7 năm 2019 Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 7 năm 2019. Tháng Ba 11, 2020
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 7 năm 2019 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 7 năm 2019. Tháng Năm 20, 2020
Báo cáo ảnh chụp chi tiết dân số nhà tù Philadelphia - PDF tháng 6 năm 2019 Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 30 tháng 6 năm 2019. Tháng Ba 11, 2020
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 6 năm 2019 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 6 năm 2019. Tháng Tư 2, 2020
Báo cáo ảnh chụp chi tiết về dân số nhà tù Philadelphia - PDF tháng 5 năm 2019 Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 5 năm 2019. Tháng Ba 11, 2020
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 5 năm 2019 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 5 năm 2019. Tháng Tư 2, 2020
Báo cáo ảnh chụp chi tiết dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 4 năm 2019 PDF Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 30 tháng 4 năm 2019. Tháng Ba 11, 2020
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 4 năm 2019 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 4 năm 2019. Tháng Tư 2, 2020
Báo cáo ảnh chụp chi tiết dân số nhà tù Philadelphia - PDF tháng 3 năm 2019 Một báo cáo chi tiết về dân số nhà tù của Philadelphia vào ngày 31 tháng 3 năm 2019. Tháng Tư 17, 2019
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 3 năm 2019 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 3 năm 2019. Tháng Tư 2, 2020
Báo cáo Piktochart dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 2 năm 2019 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 2 năm 2019. Tháng Tư 2, 2020
Báo cáo Piktochart về dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 1 năm 2019 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 1 năm 2019. Tháng Tư 2, 2020
Báo cáo Piktochart dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 6 năm 2018 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 6 năm 2018. Tháng Tư 22, 2020
Báo cáo Piktochart dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 5 năm 2018 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 5 năm 2018. Tháng Tư 22, 2020
Báo cáo Piktochart dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 4 năm 2018 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 4 năm 2018. Tháng Tư 22, 2020
Báo cáo Piktochart dân số nhà tù Philadelphia - Tháng 3 năm 2018 PDF Một báo cáo ngắn gọn, trực quan về dân số nhà tù của Philadelphia vào tháng 3 năm 2018. Tháng Tư 22, 2020
Lên trên