Chuyển đến nội dung chính

Mẫu yêu cầu chung cho thương tích cơ thể, ô tô và tài sản

Để nộp đơn khiếu nại chống lại Thành phố, bạn phải điền vào mẫu yêu cầu bồi thường. Văn phòng Quản lý Rủi ro phải nhận được mẫu đơn hoàn chỉnh của bạn trong vòng sáu tháng kể từ ngày xảy ra sự cố. Nếu mẫu đơn của bạn không được hoàn thành và nhận được trong vòng sáu tháng, bạn sẽ bị cấm đưa ra yêu cầu chống lại Thành phố.

Thực hiện theo các hướng dẫn cẩn thận và cung cấp tất cả các tài liệu cần thiết để hỗ trợ khiếu nại của bạn. Ký tên và ghi ngày vào mẫu yêu cầu bồi thường. Bạn có thể gửi lại biểu mẫu của mình cho Risk.Management@phila.gov. Bạn cũng có thể gửi nó đến Văn phòng Quản lý Rủi ro, 1515 Arch Street, Tầng 14, Philadelphia, PA 19102.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Mẫu yêu cầu chung cho thương tích cơ thể, ô tô và tài sản PDF Tháng Một 7, 2021
Đầu trang