Chuyển đến nội dung chính

Văn phòng Quản lý rủi ro


Cung cấp một môi trường an toàn cho nhân viên làm việc và công chúng tận hưởng.

Về

Văn phòng Quản lý Rủi ro phân tích bảo hiểm của Thành phố và các vấn đề phơi nhiễm rủi ro khác, bao gồm quản lý khiếu nại, bồi thường cho người lao động và khuyết tật liên quan đến dịch vụ. Họ cũng cung cấp các chương trình phòng ngừa an toàn và mất mát.
Nhiệm vụ của Văn phòng Quản lý Rủi ro là:
  • Giảm tác động tài chính của các khiếu nại, vụ kiện và thương tích của nhân viên đối với Thành phố.
  • Giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng tương ứng của các sự kiện này thông qua việc áp dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro chuyên nghiệp.
  • Cung cấp một môi trường an toàn cho nhân viên làm việc và công chúng tận hưởng.
Văn phòng đóng một vai trò quan trọng trong việc giải phóng đô la mà nếu không sẽ được chi cho các yêu cầu bồi thường và các vấn đề liên quan đến khiếu nại.

Kết nối

ĐịA Chỉ
1515 Arch St. Tầng
14
Philadelphia, PA 19102
E-mail risk.management@phila.gov

Units

Employee Disability

The Employee Disability Unit oversees the City's work-related injury program. This includes the provision of high-quality medical care to injured employees, claims management, and Workers' Compensation defense litigation.

For questions about the Employee Disability Unit, contact (215) 683-1715, (215) 683-1723, or (215) 683-1716.

Claims

The Claims Unit handles all claims for personal injury and property damage asserted against the City. Claim adjusters investigate the claims, determine if the City is liable under the law, and negotiate and settle claims. The Claims Unit also works with the Safety and Loss Prevention Unit to mitigate the City's risks and increase public safety. To file a claim against the City, you must complete and return a claim form.

For questions about the Claims Unit, contact (215) 683-1700.

Insurance and Contracts

The Insurance and Contracts Unit performs insurance and contract services for the City of Philadelphia, its authorities, and agencies. This unit assures that independent contractors and vendors have insurance that complies with the City's requirements. To apply for special event liability insurance, you must complete and return an insurance application.

For questions about the Insurance and Contracts Unit, contact (215) 683-1719.

Safety and Loss Prevention

The Safety and Loss Prevention Unit oversees safety and health programs that reduce hazards to the City's workforce. This unit also evaluates working environments in conjunction with City departments. This includes departmental operations, procedures, and facilities. In addition, this unit assesses and reduces risks associated with the City's operations, products, services, activities, and events.

For questions about the Safety and Loss Prevention Unit, contact (215) 683-1741.


Top