Ale nan kontni prensipal

Fòm reklamasyon jeneral pou aksidan kòporèl, oto, ak pwopriyete

Pou depoze yon reklamasyon kont Vil la, ou dwe ranpli yon fòm reklamasyon. Biwo Jesyon Risk la dwe resevwa fòm ou ranpli nan lespas de sis mwa apre dat ensidan an. Si fòm ou a pa fin ranpli ak resevwa nan lespas de sis mwa, ou pral entèdi pou pote yon reklamasyon kont Vil la.

Swiv enstriksyon yo ak anpil atansyon epi bay tout dokiman ki nesesè pou sipòte reklamasyon w lan. Siyen ak dat fòm reklamasyon an. Ou ka retounen fòm ou a Risk.Management@phila.gov. Ou kapab tou poste li nan Biwo pou Jesyon Risk, 1515 Arch Street, 14th Floor, Philadelphia, PA 19102.

Top