Chuyển đến nội dung chính

Chương trình vốn và ngân sách

Hàng năm, Ủy ban Quy hoạch Thành phố Philadelphia (PCPC) và Văn phòng Ngân sách đưa ra kế hoạch chi tiêu vốn được đề xuất sáu năm cho các tòa nhà, cơ sở và thiết bị chuyên dụng của thành phố. Thị trưởng và Hội Đồng Thành Phố xem xét, sửa đổi và phê duyệt một chương trình và ngân sách vốn cuối cùng.

Đầu trang