Chuyển đến nội dung chính

Bộ phận Dịch vụ Phát triển

Ủy ban

Giới thiệu về Ủy ban Dịch vụ Phát triển

Ủy ban Dịch vụ Phát triển (DSC) mở cửa cho các nhà phát triển tư nhân, công cộng hoặc phi lợi nhuận của các dự án phức tạp. Các cuộc họp DSC có thể xem xét các phê duyệt, giấy phép, nghiên cứu, giải trình tự và các vấn đề phát triển dự án khác. Những dự án này có thể là xây dựng mới hoặc chuyển đổi.

Các cuộc họp DSC cho phép các nhà phát triển trình bày kế hoạch cho DSC và:

  • Thảo luận về kế hoạch với đại diện của từng cơ quan liên quan đến dự án.
  • Nhận phản hồi về các phê duyệt quy định cần thiết.
  • Phối hợp hoặc làm rõ các vấn đề có thể được quy định bởi nhiều bộ phận.
  • Thiết lập lịch trình ưu tiên cho các phê duyệt, dịch vụ tiện ích và các hành động công cộng.

Để tham gia, hãy liên hệ với developmentservices@phila.gov hoặc (215) 683-4652. Nhân viên sau đó sẽ cung cấp cho bạn một mẫu yêu cầu họp DSC.


Lên trên