Chuyển đến nội dung chính

Tài liệu Kế hoạch Cơ hội Kinh tế Sở hữu Công

Văn phòng Cơ hội Kinh tế là một bộ phận của Bộ Thương mại. Kế hoạch Cơ hội Kinh tế (EOP) là một tài liệu được tạo ra để đảm bảo sử dụng các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật theo hợp đồng trên 100.000 đô la. Các báo cáo trên trang này dành cho Sở Sở hữu Công cộng của Thành phố Philadelphia. Tài liệu bao gồm từ năm 2016 trở lên. Nếu bạn cần truy cập vào EOP từ một ngày trước đó, hãy gửi email tới business@phila.gov.

EOP tài sản công cộng

Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Tài sản công EOP Bid 4017 GCON PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4025 GCON PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công EOP Bid 4055 GCON PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công EOP Bid 4060 GCON PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công EOP Bid 4062 GCON PDF Tháng Tám 17, 2018
PublicProperty EOP Giá thầu 4108ELEC-D PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công EOP Bid 4108 GCON-E PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công EOP Bid 4110MECH PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu tài sản công EOP 4112GCON PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4118ELEC PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công cộng 4123ROOF PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu tài sản công cộng EOP 4 127ELEC PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công EOP Bid 4 131GCON PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu tài sản công EOP 4142 GCON PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu tài sản công cộng EOP 4149ELEC PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu tài sản công EOP 4149MECH PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công EOP Bid 4149ROOF PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công EOP Bid 4 181GCONR PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công EOP Bid 4196 GCON PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công EOP Bid 4220 GCON PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu tài sản công EOP 4 221MECH PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu tài sản công cộng EOP 4 222ELEC PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu tài sản công cộng EOP 4 241ELEC PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu tài sản công cộng EOP 4 242MECH PDF Tháng Tám 17, 2018
PublicProperty EOP Giá thầu 4245ELEC PDF Tháng Tám 17, 2018
PublicProperty EOP Bid 4247Roof PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu tài sản công cộng EOP 4 255ELEC PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công EOP Bid 4 258SPKR_R PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4264ROOF PDF Tháng Tám 17, 2018
PublicProperty EOP Giá thầu 4271ELEC PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu tài sản công cộng EOP 4 285ELEC PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4284 GCONR PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công EOP Bid 4 285GCON PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu tài sản công cộng EOP 4 292ELBE PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu tài sản công cộng EOP 4 306ELEC PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu tài sản công EOP 4 306MECH PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu tài sản công cộng EOP 4330ELEC PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4330GCON PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu tài sản công cộng EOP 4 356ELEC PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu tài sản công EOP 4 356GCON PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu tài sản công EOP 4 356MECH PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu tài sản công EOP 4 356PLUM PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công EOP Bid 4363ROOF PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu tài sản công cộng EOP 4396ELEC PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4396 GCON PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu tài sản công cộng EOP 4401ELEC PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4401ELEC_R PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4401MECH PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4404ELEC PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4400 GCON PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công EOP Bid 4401 GCON PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4404 GCON PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4404MECH PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4404PLUM PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4429Roof PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4503 GCON PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4509ELEC PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công EOP Bid 4509 GCON PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công EOP Bid 4509PLUM PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu tài sản công cộng EOP 4522ELEC PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công EOP Bid 45 57ELBG PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công EOP Bid 4584 GCON PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4585ELEC PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4588MECH PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4588ROF PDF Tháng Bảy 23, 2018
PublicProperty EOP Giá thầu 4654ELEC PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công EOP Bid 4658 GCON PDF Tháng Tám 17, 2018
PublicProperty EOP Bid 4688GCON PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công EOP Bid 4694 GCON PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công EOP Bid 4739MECH PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4788MECH PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4794 GCON PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4799 GCON PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công EOP Bid 4804 GCON PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công EOP Bid 4805ELEC PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4821MECH PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công EOP Bid 4822ELB PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4824 GCOINR PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công EOP Bid 4839ROOF PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4840ELB PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4882ASBT PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công EOP Bid 4884 GCON PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4889 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4892 GCON PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công EOP Bid 48 95GCONR PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4899ELEC PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4889PLUM PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4 903GCON PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4 906GCONR PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4910ROOF PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4911ABST PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4935 GCON PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu tài sản công cộng EOP 4936MECH PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4956ELEC PDF Tháng Bảy 23, 2018
Tài sản công EOP Bid 4975 GCON PDF Tháng Tám 17, 2018
Tài sản công cộng Giá thầu EOP 4818GON: Cải tạo Công viên Pulaski PDF Tháng Mười Hai 31, 2018
Tài sản công EOP Giá thầu 4924ELEC: Trung tâm Tư pháp Hình sự Electric PDF Tháng Mười Hai 31, 2018
Tài sản công EOP Bid 4924ELEV: Thang máy Trung tâm Tư pháp Hình sự PDF Tháng Mười Hai 31, 2018
Tài sản công EOP Bid 4924MECH: Trung tâm Tư pháp Hình sự Cơ khí PDF Tháng Mười Hai 31, 2018
Tài sản công EOP Bid 4824 GCON PDF Tháng Một 25, 2019
Đầu trang