Chuyển đến nội dung chính

Hỗ trợ kinh doanh

Bộ Thương mại giúp mọi người lập kế hoạch, bắt đầu và điều hành các doanh nghiệp ở Philadelphia.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ một-một

Các nhà quản lý dịch vụ kinh doanh của chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tiếp để giúp các doanh nghiệp nhỏ điều hướng các yêu cầu của Thành phố và những thách thức khác mà họ có thể gặp phải. Tìm hiểu thêm về hỗ trợ một-một.


Hỗ trợ tài chính

Tiền có sẵn để giúp các doanh nghiệp, lớn và nhỏ, thành công. Các chương trình và sáng kiến bao gồm:

 • Chương trình InStore
 • Kiva
 • Chương trình Camera An ninh Doanh nghiệp
 • Chương trình cải thiện Storefront
 • Sáng kiến tuyển dụng Fair Chance
 • Mạng lưới cho vay kinh doanh Philadelphia

Tìm hiểu thêm về các loại hỗ trợ tài chính có sẵn trong thành phố.


Ưu đãi dựa trên địa điểm

Tài trợ và giảm thuế có sẵn cho các doanh nghiệp nằm trong các khu vực cụ thể. Các chương trình bao gồm:

 • Khu trao quyền.
 • Khu đổi mới Keystone (KIZ).
 • Vùng Cơ hội Keystone (KOZ).

Tìm hiểu thêm về tất cả các chương trình khuyến khích dựa trên địa điểm có sẵn trong thành phố.


Kinh doanh quốc tế

Commerce có một đội ngũ dành riêng cho kinh doanh quốc tế, cung cấp các dịch vụ bao gồm:

 • Thu hút và duy trì kinh doanh.
 • Hỗ trợ xuất khẩu và mở rộng toàn cầu cho các doanh nghiệp Philadelphia.
 • Lưu trữ các phái đoàn trong và ngoài nước.
Đầu trang